Verbální projev a vady řeči v mladším školním věku

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou verbální komunikace žáků na prvním stupni základní školy. V teoretické části diplomové práce je vycházeno z poznatků oblasti rétoriky, komunikace, řeči, hlasu a sluchu. Dále je věnována pozornost funkci dechového, hlasového a artikulačního ústrojí, které se na procesu mluvení podílejí. Jsou zde vyhraněny faktory ovlivňující verbální projev a vymezeny pojmy související s vadami řeči. Praktickou část diplomové práce tvoří projekt s cílem zjištění úrovně verbálního projevu u žáků v první části základního vzdělávání prostřednictvím videonahrávek, jejich následná analýza, interpretace a zhodnocení. Další celek praktické části je věnovaný vytvoření didaktických materiálů zaměřených na podporu rozvoje mluveného projevu žáků mladšího školního věku a komunikace ve vyučovacím procesu a zamyšlení se nad celkovým pojetím výuky komunikační výchovy na 1. stupni ZŠ.
The thesis deals shows problems in the verbal communication of pupils in the first level of primary schools. The theoretical part focuses on the findings from rhetorical, communication, speaking, voice and hearing fields. As the breathing, voice and articulation organ are involved in the process of speaking, the attention is paid to their functions. Factors influencing verbal communication and definitions connected with speaking defects are discussed in this part of the diploma thesis as well.The practical part introduces a project that through video recordings, later analysis, interpretation and evaluation tries to reveal the level of the verbal communication of pupils aged 6 to 11. Creating didactic materials targeted on speaking developments and communications in the learning process are displayed in a special unit. Conclusion brings the thoughts of the whole approach to the communication teaching at the first level stage of primary schools.
Description
Subject(s)
řeč, komunikace, rétorika, vady řeči, vyjadřování, žák, rozvoj komunikativních dovedností, Speech, communication, rhetoric, speech impediment, speaking skills, language, pupil, the development of communication
Citation
ISSN
ISBN