Řízení výrobního procesu ve vybraném podniku

Title Alternative:Řízení výrobního procesu ve vybraném podniku
Abstract
Diplomová práce na téma Řízení výrobního procesu ve vybraném podniku, je zaměřena na řízení výrobního procesu za pomoci využití principů a nástrojů štíhlé výroby ve společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště, s.r.o. Cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu výrobního procesu a prostřednictvím principů štíhlé výroby identifikovat úzká místa a navrhnout případná opatření k odstranění zjištěných úzkých míst. První část diplomové práce se věnuje literární rešerši, která je zaměřena na teoretická východiska v oblastech podnikových procesů a lean managementu. Druhá část se zabývá případovou studií ve společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště, s.r.o., která se zabývá výrobou klimatizací, výparníků, chladicích modulů a komponentů pro osobní a nákladní automobily. V diplomové práci je analyzován výrobní proces na ET fraktále, kde se vyrábí chladiče a chladicí moduly pro nákladní a užitkové automobily. Po analýze jsou autorkou navržena zlepšující opatření daného procesu i s ekonomickým zhodnocením navržených opatření.
The master's thesis on the topic of ''Production process management in a selected company'' is focused on a production process with respect to lean principles and utilities of lean production in the company Mahle Behr s.r.o located in Mnichovo Hradiste. The goal of this master's thesis is to identify weak spots and propose eventual measures following principles of effective production to eliminate these spots based on analysis of current state of production process. The first part includes a literature research which is focused on theoretical inputs for company processes and lean management. The second part elaborates case-focused analysis in the company Mahle Behr in Mnichovo Hradiste s.r.o which core business is production of air conditioning, evaporators, cooling modules and other components for cars and trucks. A production process of the ET fractal where intercoolers and cooling modules for cars and utility cars are produced is analyzed in this work. After conducted analysis, the author proposes improvements of given process with economical evaluation of suggested measures.
Description
Subject(s)
Lean management, mapování hodnotového toku, plýtvání, princip heijunka, štíhlá výroba, TPS, VA-index, Lean management, lean production, wasting, TPS or Toyota Production System, Heijunka, Value Stream Mapping and Value-Added index
Citation
ISSN
ISBN