Problematika sebepojetí u dospívajících žáků základních škol

Title Alternative:Problems of self-concept of the elementary school's adolescent pupils
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
SummaryThe diploma thesis dealed with the issue of self-image of the elementary school?s adolescent pupils. Its aim was to identify, analyze and describe the self-esteem and confidence of adolescent pupils. To define the influence of harmonic family on the self-image of the adolescent pupil and to compare some aspects of the self-image with children who grow up in institutional child care. The thesis consisted of two main parts; the theoretical and practical part. The theoretical part described family and it?s basic functions, contained socialization and dealed with the issue of institutional care. Significant attention was paid to the self-image of adolescent pupils.The practical part, which used a questionnaire method, examined impact of an emotional approach of parents on the child's self-image. The investigation was focused on two groups of respondents. Pupils coming from families and pupils coming from institutional child care. The statistical methods were used for processing and verification of the assumptions. Analysis of the results the diploma thesis came to particular conclusions. Results showed that parents emotional approach plays an important role in a child?s development and has a major impact on his self-image. Other significant findings were found in the emotional approach of parents, as perceived by pupils from institutional child care.
Anotace Diplomová práce se zabývala problematikou sebepojetí dospívajících žáků základních škol. Jejím cílem bylo zjistit, analyzovat a popsat sebehodnocení a sebedůvěru dospívajících žáků. Vymezit vliv harmonické rodiny na sebepojetí dospívajícího žákaa porovnat některé aspekty sebepojetí u dětí vyrůstajících v rodině a v dětských domovech. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisovala rodinu a její základní funkce, věnovala se socializaci a zabývala se problematikou ústavní výchovy. Významná pozornost byla věnována sebepojetí dospívajících žáků. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníkové metody vliv emočního přístupu rodičů na sebepojetí dítěte. Šetření bylo zaměřeno na dvě skupiny respondentů, a to na žáky pocházející z rodin a žáky pocházející z dětských domovů. K zpracování a ověření předpokladů bylo využito statistických metod. Analýzou takto získaných výsledků diplomová práce dospěla k určitým závěrům. Výsledky ukázaly, že emoční přístup rodičů sehrává ve vývoji dítěte důležitou roli a podílí se zásadně na jeho sebepojetí. Další významné poznatky byly zjištěny v oblasti emočního přístupu rodičů tak, jak jej vnímali žáci pocházející z dětských domovů.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 180 s.
Subject(s)
family, socialization, school, institutional care, self-image, adolescence, emotional approach, rodina, socializace, škola, ústavní péče, sebepojetí, dospívání, emoční přístup
Citation
ISSN
ISBN