Právní vztahy při poskytování služeb podniky veřejných služeb

Abstract
Diplomová práce se zabývá právními vztahy při poskytování služeb podniky veřejných služeb. Jejím hlavním cílem je zejména zpřehlednění právních norem v oblasti vodohospodářských služeb a možných forem jejich poskytování, ale blíže také rozebírá ekonomické pozadí tématu, aspekty cenové tvorby. První část práce otevírá téma úvodem do veřejné správy a jejích subjektů. Další kapitola rozvíjí oblast českého práva ve veřejných službách a je následována veřejnou správou a službami vymezenými evropskou legislativou. V druhé části práce přechází ke konkrétní veřejné službě, kterou jsou vodohospodářské služby. Zde se prolínají právní normy s jejich praktickou aplikací ve městě Lomnici nad Popelkou. Práci uzavírá ekonomická část, tedy cenová tvorba a její determinanty.
This thesis analyses the legal relations in providing services by public utilities. The main goal of this work is to clarify the legal norms in the field of water services and possible forms of their provision, and to specify the economic background of the price creation. The first part introduces the public administration and its subjects. It explores the area of Czech law in public services and public administration and services defined by European legislation. The second part is devoted to the specific public service, the water services. It describes the legal norms and their practical application in Lomnice nad Popelkou. The last part of this thesis is dealing with the price creation and its determinants.
Description
Subject(s)
Veřejná správa, veřejné služby, vodohospodářské služby, subjekty při provozování vodohospodářských služeb, koncesní smlouva, cenová tvorba, Public administration, public services, water services, entities operating in water services, concession contract, price creation
Citation
ISSN
ISBN