Impedanční analyzátor pro laboratoř aktivního tlumení vibrací

Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí rychlého a přesného nízkofrekvenčního impedančního analyzátoru. Úvod pojednává o možných přístupech k měření impedance a ke konstrukci přístroje, zejména na jejich vhodnost pro měření na daném rozsahu frekvencí. Podrobně je zde popsána realizovaná metoda založená na auto-balančním můstku a frekvenčně omezeném šumu. Dále je detailně rozvedena samotná stavba analyzátoru a podrobný popis jednotlivých částí spolu se zjednodušeným blokovým schématem. Následuje vysvětlení funkce firmware mikrokontroleru a popis programu pro zobrazení průběhů impedance na PC. Výsledky měření jsou prezentovány pro několik modelových obvodů a verifikovány srovnáním s daty z impedančních analyzátorů HP 4195A a Agilent 4294A. Závěrem jsou diskutovány výsledky práce, možné rozšíření analyzátoru o další funkce a nasazení i v jiných oborech.
This diploma thesis deals with design and construction of a fast and accurate low-frequency impedance analyzer. Different approaches to measure the impedance characteristics are reviewed, with particular focus on usability for the targeted frequency range. The chosen method, based on the auto-balancing bridge and the frequency limited noise type driving signal, is described in detail. In the next section a full description of construction of the impedance analyzer, along with the details on individual components and a block diagram is given. Explanation of the firmware of the microcontroller together with its flowchart follows. Furthermore, a PC auxiliary program for visualization of measured data is described. Finally is the performance of the constructed device tested on several chosen circuits, and compared and verified with measurements on commercial impedance analyzers HP 4195A and Agilent 4294A. Results and possible directions of further development are discussed at the end of this thesis.
Description
Subject(s)
impedanční analyzátor, aktivní tlumení vibrací, ARM Cortex-M4F, impedance analyzer, active vibration damping, ARM Cortex-M4F
Citation
ISSN
ISBN