Integrace dětí s mentálním postižením

Title Alternative:Integration of Children with Intellectual Disabilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor?s work occupies by the problem of integration of the children with mental affiction in common elementary schools. This work results from current possibilities of education of such handycappped children with regard to the kind and degree of their affiction. The objektive of the work was to map social relations among children in the classroom of common elementary school, where the child with mental affiction was integrated. The theoretical part of the work described the problem of mental affiction, development and education of these children with the help of elaboration of professional sources with regard to all age periods. The practical part found out social relations among pupils at eight common elementary schools where the children with mental affiction were integrated with help of the sociometrical investigation. Afterwards I tried to find out the measure of integration into the collective of the class with help of discussion with class teachers. The results showed, that positive integration of the children with mental affiction into the collective of common class room is not often optimal. This fact resulted in concrete suggested arrangements in the area of personal, legislative and other support in the integration. The biggest benefit of the work with regard to the problem was considered the description of current problems of integrated children with mental affiction at common elementary schools based on social relations that dominates among those children and thier schoolmates, that was the objective of this work.
Bakalářská práce se zabývala problematikou integrace dětí s mentálním postižením do běžných základních škol. Vycházela ze současných možností ve vzdělávání takto postižených dětí s ohledem na druh a stupeň jejich postižení. Jejím cílem bylo zmapovat sociální vztahy mezi žáky ve školní třídě na běžné základní škole, kde bylo dítě s mentálním postižením integrováno. Teoretická část popisovala pomocí zpracování odborných zdrojů problematiku mentálního postižení, vývoj a vzdělávání dětí s mentální retardací z hlediska všech věkových období. Praktická část zjišťovala pomocí sociometrického šetření sociální vztahy mezi žáky v osmi běžných základních školách, kde bylo integrováno dítě s mentálním postižením. Dále praktická část zjišťovala pomocí rozhovoru s třídními učiteli/učitelkami míru začlenění integrovaných dětí do kolektivu třídy. Výsledky ukazovaly, že pozitivní začlenění integrovaných dětí s mentálním postižením do kolektivu běžné školní třídy není často optimální. Z výsledků vyúsťovaly konkrétní navrhovaná opatření v oblasti upevňování sociálních vztahů v kolektivu třídy a přístupu školy v oblasti personálního, legislativního a dalšího zabezpečení v oblasti integrace. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zmapování současné problematiky integrovaných dětí s mentálním postižením do běžných základních škol na základě sociálních vztahů, které mezi nimi a jejich spolužáky panují, což bylo také cílem práce.
Description
katedra: KSS; rozsah: 78 s. (126 354 znaků).
Subject(s)
mental affiction, children education, social relation, integration, sociometrics, mentální postižení, vzdělávání žáků, sociální vztahy, integrace, sociometrie
Citation
ISSN
ISBN