Školy v přírodě očima učitelů

Abstract
Bakalářská práce Školy v přírodě očima učitelů analyzuje, jakým způsobem učitelé interpretují svoji zkušenost se školou v přírodě a jaké očekávání a požadavky od absolvování školy v přírodě mají. V rámci teoretické části dochází k vymezení pojmu škola v přírodě, seznámení s legislativou dané problematiky a je zde také věnován prostor výchově zážitkem, která by měla být součástí škol v přírodě. Výzkumná část se zaměřuje na zmíněné cíle práce, analýzou dotazníkového šetření dochází k porovnání názorů učitelů různých skupin. Výsledné poznatky jsou porovnávány s osobní zkušeností autorky práce a jsou nastíněna možná doporučení pro zkvalitnění škol v přírodě.
The bachelor's thesis Residential Outdoor Schools from a teacher's perspective analyses teachers' interpretation of their own experiences with residential outdoor schools, then what are their expectations and requirements of taking part in those programs. The theoretical part is focused on defining residential outdoor schools, introducing legislature related to the topic. Subsequent chapters discuss experiential learning, which should be a significant part of any residential outdoor school. The research part concentrates on the mentioned goals, different opinions of teachers from various target groups are analyzed as the result of the questionnaire. Results are compared to author's own work experiences and a few recommendation for improvement are set.
Description
Subject(s)
škola v přírodě, agentura, výchova zážitkem, hra, očekávání, požadavky, residetnial outdoor school, agency, experiential learning, game, expectations, requirements
Citation
ISSN
ISBN