Participace dětského parlamentu na prevenci kriminality a příznivém sociálním klimatu města Milovice

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou žákovského parlamentu, který je považován za nástroj občanské i osobnostně-sociální výchovy a přispívá k formování demokratického klimatu školy. V teoretické části jsou prezentována teoretická východiska problematiky participace. Empirická část se zabývá pedagogickým výzkumem. Teoretickou část tvoří kapitoly Starší školní věk, Prevence a Dětský parlament. Cílem teoretické části je shrnutí potřebných informací, které zajistí pochopení problematiky a vlastního výzkumu v praktické části. V empirické části je představen výzkum založený na kvantitativní metodě, konkrétně na technice polostrukturovaného dotazníku. Vzorek respondentů výzkumu je tvořen skupinou žáků, vybraných členů dětského parlamentu, učitelů, školního poradenského pracoviště, vedení školy, školské rady, zastupitelů města a poslanců Parlamentu ČR.
The diploma thesis deals with the pupil's parliament, which is considered a tool of civic and personal and social education and contributes to the formation of a democratic climate of the school. In the theoretical part are presented theoretical background the issue of participation. The empirical part deals with pedagogical research. The theoretical part consists of chapters of the older school age, prevention and pupil's parliament. The aim of the theoretical part is a summary of the information necessary to ensure understanding and research in practical part. In the empirical part of the research is presented based on a quantitative approach, specifically on the technique of an outline of the questionnaire. The sample of respondents research is made up of a group of pupils, selected members of the pupil's parliament, the teachers, the school guidance departments, school administration, School Board, representatives of the city and the members of Parliament of the Czech Republic.
Description
Subject(s)
aktivní občanství, demokratické volby, participace, prevence, projektová výuka, sociální klima, sociálně patologické jevy, žákovský parlament, active citizenship, democratic elections, participation, prevention, project education, pupil's parliament, social climate, social pathological phenomena
Citation
ISSN
ISBN