Hydrologické a biologické zhodnocení vybraných nemonitorovaných vod Libereckého kraje

Abstract
Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat vzniklých vlastním výzkumem a dat získaných od studentů Technické univerzity v Liberci (TUL) bylo vyhotoveno hned několik výstupů, které znázorňují nemonitorované vodní plochy. V první části bakalářské práce je popsána metodika práce, hodnocení jakosti vody ke koupání a tvorba grafických výstupů. V druhé části jsou rozepsány jednotlivé výsledky, mezi které patří hodnocení vodních ploch monitorovaných KHS LK, zpracování vodních ploch monitorovaných studenty TUL, s čímž souvisela tvorba záznamové karty nemonitorované vodní plochy a výběr vodních ploch pro budoucí monitoring studenty TUL. Dále pak výsledky obsahují návrh vodních ploch pro budoucí monitoring orgánem ochrany veřejného zdraví a různé metody zveřejňování dat. Jedním z výstupů je také case study provedené na vodní ploše Malý Písečák. Nedílnou součástí bakalářské práce je diskuze, která se zabývá jednotlivými výstupy, jejich nejistotami, správností a využitím do budoucna.
The topic of the bachelor thesis is unmonitored water areas for swimming located in the Liberec region. Using data obtained from the Regional Public Health Authorities of the Liberec, based in Liberec (RPHA), data generated by own research and data obtained from the students of the Technical University of Liberec (TUL), several outputs were produced which represent unmonitored water areas. The first part of the bachelor thesis describes methodology of work, assessment of bathing water quality and creation of graphical outputs. In the second part are described individual results, which include evaluation of water areas monitored by RHS LR, assessment of water areas monitored by students of the TUL, related to creation of a record card for unmonitored water areas and selection of water areas for future monitoring of students. In addition, the results include a design of water areas for future monitoring by the Public Health Authority and various methods of data disclosure. One of the outputs is a case study conducted on the Malý Písečák water area. An integral part of the bachelor thesis is also discussion, which deals with the analysis of individual results, their uncertainties, correctness and future use.
Description
Subject(s)
koupací vody, ochrana veřejného zdraví, GIS, Liberecký kraj, bathing water, public health protection, GIS, Liberec region
Citation
ISSN
ISBN