Business german online

Title Alternative:Ekonomiczny język niemiecki on-line
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Příspěvek se zabývá úlohou e-learningu ve výuce cizích jazyků. K využívání internetu pro online výuku je třeba, aby pedagogové měli určité mediální kompetence, které se v současné době stávají nedílnou a důležitou součástí kvalifikace pedagoga. K produkci elektronických výukových materiálů je učitel nucen využívat počítače jinak, než jen jako běžný uživatel. Další profesní vzdělávání k mediálním kompetencím bylo učitelům cizích jazyků nabídnuto v rámci dvou projektů financovaných z evropských zdrojů. V letech 2006-2008 byl realizován projekt „Elektronická média ve výuce“, který byl podpořen z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. Učitelé se orientují ve využívání tzv. sociálních sítích pro svou výuku a orientují se v pojmech: fórum, blog, wiki, podcasty, webquesty a další.
Artykuł poświęcony jest roli e-learningu w nauczaniu języków obcych. W celu wykorzystywania internetu do nauczania on-line konieczne jest, aby dydaktycy posiadali określone kompetencje medialne, które w obecnych czasach stają się nieodłącznym i ważnym elementem kwalifikacji nauczyciela. Aby opracować elektroniczne materiały dydaktyczne, nauczyciel zmuszony jest do innego wykorzystywania komputera aniżeli zwykły użytkownik. W ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych dla nauczycieli języków obcych stworzono ofertę dotyczącą doskonalenia zawodowego w zakresie kompetencji medialnych. W latach 2006-2008 realizowano projekt pn. "Media elektroniczne w nauczaniu", który był dofinansowany ze środków EFS i budżetu państwa Republiki Czeskiej. Nauczyciele posiadają umiejętności dotyczące korzystania z tzw. sieci społecznych do celów nauczania, jak również znają pojęcia: forum, blog, wiki, podkasty, WebQuesty i inne.
The paper deals with the role of e-learning in foreign language teaching. For the use of the Internet in online teaching it is necessary that teachers had certain media competences that are becoming an integral and important part of the teacher’s qualification. In order to produce electronic teaching materials, the teacher is forced to use the computer unlike a common user does. Further professional training towards media competences has been offered to teachers of foreign languages within two projects financed from the European funds (ESF). In years 2006-2008 there was realized the project called “Electronic Media in Teaching” which was supported from the ESF money and the budget of the Czech Republic. The teachers orientate in the use of so called social networks in their teaching and learn the concepts: forum, blog, wiki, podcast, web quest and others.
Der Beitrag befasst sich mit der Aufgabe des E-Learnings im Fremdsprachenunterricht. Für die Nützung des Internets im Online-Unterricht ist es notwendig, dass die Pädagogen über eine gewisse Kompetenz im Umgang mit den Medien verfügen. Eine solche Kompetenz erweist sich heutzutage als unteilbarer Bestandteil der Qualifikation des Pädagogen. Zur Erstellung elektronischer Lehrmaterialien ist der Lehrer genötigt, den Computer auf andere Weise zu einzusetzen denn als gewöhnlicher Benutzer. Eine professionelle Weiterbildung zur medialen Kompetenz wurde Fremdsprachenlehrern im Rahmen zweier aus europäischen Quellen finanzierten Projekten angeboten. In den Jahren 2006 – 2008 wurde das Projekt „Elektronische Medien im Unterricht“ durchgeführt, das aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Staatsbudgets der Tschechischen Republik gefördert wurde. Die Lehrer werden dabei in der Einbindung so genannter sozialer Netzwerke in ihren Unterricht sowie im Hinblick auf Begriffe wie Forum, Blog, Wiki, Padcast, Webquest usw. geschult.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN