Řízení zásob

Title Alternative:Inventory management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce byl návrh nového způsobu řízení zásob ve společnosti TPB, spol. s r. o. Nejprve bylo nutné seznámit se se zásobami a jejich současným systémem řízení, používaným softwarem, způsobu objednávání a doplňování zásob. Prvotním úkolem byla analýza současného stavu skladových zásob, prostřednictvím analýzy ABC. Největší pozornost byla věnována položkám kategorie A, tedy položkám, které se nejvíce podílí na obratu podniku. Dále bylo nutné provést kalkulaci nákladů, aby bylo možné provést ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. Následující kapitoly jsou zaměřeny na výpočet ekonomického objednacího množství a výše pojistné zásoby. Dle výsledků bylo možné doporučit změnu způsobu řízení zásob. Konkrétně změnu velikosti a četnosti objednávek a velikost pojistné zásoby.
The aim of my diploma work was to propose a new method of inventory management for the limited liability company, TPB. First of all, it was needful to get to know inventory, its actual management system, software used, inventory ordering and refilling process. The prime task was to analyse the actual state of the inventory, through an ABC analysis. The biggest attention was paid to category A items, i.e. items which participated the most in the company´s turnover. Next, it was necessary to make a cost calculation in order to create an economic review of the proposed solution. Subsequent chapters are centred on consumption of economic ordering quantity and high of safety stock level. According to the results, a new way of inventory management could be advised. In the concrete changes in the quantity and frequency of deliveries and the quantity of safety stock level.
Description
katedra: KPE; rozsah: 89 s., 9 s. příloh
Subject(s)
abc analýza, ekonomické objednací množství, náklady na udržování zásob, objednací náklady, pojistná zásoba, řízení zásob, zásoba, abc analysis, economic ordering quantity, inventory, inventory holding costs, inventory management, ordering costs, safety stock level
Citation
ISSN
ISBN