Žák s vícenásobným postižením

Abstract
Závěrečná práce se zabývá vývojem žáka s vícenásobným postižením v průběhuvzdělávání na základní škole speciální. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhypostižení ? a to postižení zrakové a lehká mentální retardace. Dále se práce zabýváklasifikaci mentální retardace, popisem osob s lehkou mentální retardaci, klinickýmiprojevy a poukazuje na zásady, které je potřeba uplatňovat u žáka s lehkou mentálníretardaci. Další část práce popisuje postižení zrakové, klasifikaci osob se zrakovýmpostižením a zásady, které je potřeba uplatňovat při vzdělávání těchto osob. Teoretickáčást práce vycházela z poznatků obsažených v odborné literatuře. Praktická částpopisuje případovou studii žáka s vícenásobným postižením na základní škole speciální.U praktické části byla možnost nahlédnout do osobních dokumentů vybraného žáka,pozorovat ho při vyučování a realizovat rozhovor s žákem, s pedagogy a s rodiči žáka.Na základě těchto metod byla vytvořená doporučení pro praxi.
The final work deals with the development of a pupil with multiple disabilities duringeducation at a special primary school. The theoretical part describes the various typesof disabilities - visual impairment and mild mental retardation. Furthermore, the workdeals with the classification of mental retardation, the description of people with mildmental retardation, clinical manifestations and points out the principles that need to beapplied in a pupil with mild mental retardation. The next part of the work describesvisual impairment, classification of visually impaired people and the principlesthat need to be applied in the education of these people. The theoretical part of the workwas based on the knowledge contained in the literature. The practical part describesa case study of a pupil with multiple disabilities at a special primary school. In part,there was an opportunity to look into the documents of the selected pupil, to observehim while teaching a practical and real conversation with the student, pedagogy,and parents of the student. Based on these methods, recommendations for practice werecreated.
Description
Subject(s)
zrakové postižení, lehká mentální retardace, vzdělávání, vývoj žáka, zásady práce, visual disability, mild mental retardation, education, pupil development, work´sprinciples
Citation
ISSN
ISBN
Collections