Telesná výchova na vysokých školách v Slovenskej republike

Title Alternative:Wychowanie fizyczne na uczelniach wyższych w Republice Słowackiej
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
W przeszłości istotą przetrwania było wychowanie fizyczne i jego środki. Również dzisiaj, jeżeli przyjrzymy się głębszym i przemyślanym refleksjom nad przetrwaniem człowieka w odniesieniu do istoty filozofii ruchu, nie jest inaczej. Przedstawiana praca badawcza poświęcona jest częściowej analizie dotyczącej przebiegu studiów akademickich w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych okresach rozwoju społeczeństwa do czasów współczesnych. Praca skupia się na kształtowaniu myśli i platform ideowych w szczególnych przełomowych okresach rozwoju uczelni wyższych, jak również na kształtowaniu harmonicznego rozwoju osobowości studentów. W artykule przedstawiono warunki oraz zaplecze kadrowe dla prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ponadto, autor poszukuje fundamentalnego podłoża dla dalszego ukierunkowania zajęć akademickich w dziedzinie sportu na Słowacji. Celem pracy jest poszukiwanie sposobów rozwoju wychowania fizycznego jako przesłanki zdrowia i dobrej jakości stylu życia populacji studentów, stanowiącej potencjał zdrowego funkcjonowania społeczeństwa.
Physical education and its means were the essence of survival in the past, and it is no different today with sophisticated deeper reflections of human survival in relation to the constitution of philosophy of movement. This study addresses partial analysis in relation to higher education with focus on physical education in the Slovak Republic in each stage of development of the society to the present day. The formation of ideas and ideological platforms in specific developmental turning points of higher education, as well as the forming of harmonious development of the personalities of college students are in the core of this study. Academic fundamentals present conditions, as well as staffing of physical education, and also the exploration of fundamental base for its future direction in higher education in the field of sport in Slovakia. The intension is to seek starting points for the development of physical education as a prerequisite for good health and quality lifestyle of university students, as a potential for vigorous running of the society.
Ak v minulosti bola telesná výchova a jej prostriedky podstatou prežitia, tak v dnešnej dobe tomu nie je inak, pri hlbších sofistikovaných reflexiách o prežití človeka vo vzťahu k naplneniu podstaty filozofie pohybu. Práve uvedená štúdia sa zaoberá parciálnou analýzou vo vzťahu k vysokoškolskému štúdiu s intenciou na vyučovanie telesnej výchovy v Slovenskej republike v jednotlivých vývojových obdobiach spoločnosti až po súčasnosť. V centre pozornosti je formovanie myšlienok a ideových platforiem v osobitných prelomových obdobiach vývoja vysokých škôl, ako aj formovanie harmonického rozvoja osobnosti vysokoškolákov. Akademické východiská prezentujú podmienky, ako aj personálne zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy, ale aj hľadanie fundamentálneho podkladu pre jej ďalšie smerovanie v rámci vysokoškolského vzdelávania v oblasti športu na Slovensku. Zámerom je hľadať východiská pre rozvíjanie telesnej výchovy ako predpokladu zdravia a kvalitného životného štýlu vysokoškolskej populácie, ako potenciálu zdravého chodu spoločnosti.
Während in der Vergangenheit die Leibeserziehung und ihre Mittel zum überlebenswichtig waren, ist es auch in der Gegenwart nicht anders, wenn man sophistisch über das Überleben des Menschen in Beziehung zur Erfüllung des Wesens der Bewegungsphilosophie reflektiert. Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit einer partiellen Analyse im Verhältnis zum Hochschulstudium im Hinblick auf den Unterricht der Leibeserziehung in der Slowakischen Republik in einzelnen Entwicklungsphasen der Gesellschaft bis hin zur Gegenwart. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Formierung von Ideen und Ideenplattformen in besonderen Umbruchsperioden der Hochschulentwicklung sowie die Formierung einer harmonischen Persönlichkeitsentwicklung der Hochschulstudenten. Akademische Ausgangspunkte präsentieren Bedingungen sowie personelle Sicherung des Sportunterrichts, außerdem auch die Suche nach fundamentalen Grundlagen für seine weitere Orientierung im Rahmen der Hochschulausbildung im Sportbereich in der Slowakei. Die Absicht liegt in der Suche nach Ausgangspunkten für die Entwicklung der Leibeserziehung als Voraussetzung für Gesundheit und Qualitätslebensstils der Hochschulpopulation als Potenzial einer gesunden Entwicklung der Gesellschaft.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN