Overtourism a jeho vliv na subjekty cestovního ruchu

Abstract
Cílem této bakalářské práce, která nese název Overtourism a jeho vliv na subjekty cestovního ruchu, je seznámit jejího čtenáře s problematikou fenoménu zvaného overtourism, což by se dalo přeložit jako nadměrný turismus. Dále pak navrhnout možná řešení pro subjekty tímto negativním fenoménem zasažené. Mimo to se čtenář seznámí s cestovním ruchem v kontextu dnešní doby.Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První z nich je část teoretická. Ta začíná stručným výkladem pojmů v cestovním ruchu důležitých, na které navazují jednotlivá členění cestovního ruchu. Po nich jsou uvedeny faktory umožňující vznik turismu, jelikož se jedná o důležité činitele, bez kterých by turismus nemohl být realizován. Dále jsou zmíněny minulé i budoucí trendy. Na to již navazuje popis samotného pojmu overtourism, který je doplněn faktory umožňujícími vznik overtourismu. V závěru teoretické části je představeno několik měst, která jsou světovými příklady s ohledem na overtourism. Mimo základní informace o městech a konkrétní negativní dopady se čtenář seznámí i s tím, jak města proti tomuto jevu bojují nebo jak se alespoň snaží bojovat. Praktická část se věnuje cestovnímu ruchu v Libereckém kraji. Úvodem jsou na základě statistik představeny turistické regiony Libereckého kraje. Na to navazují skupiny turistických atraktivit, mezi něž byly vybrány atraktivity zábavní, přírodní a kulturně- historické. V každé kategorii jsou jednotlivě stručně představeny a jsou uvedena data o jejich návštěvnosti. Práce dále pokračuje analýzou zatížení Libereckého kraje turismem. Analýza je provedena na základě obsazenosti hromadných ubytovacích zařízení a intenzity a hustoty cestovního ruchu. Po celkové analýze následuje analýza jednotlivých skupin atraktivit jako celku, na které navazují návrhy řešení pro zamezení vzniku overtourismu.
The aim of this bachelor thesis, which is entitled Overtourism and its impact on tourism subjects, is to inform its reader about the issues related to the overtourism phenomenon. Furthermore, the aim is to propose possible resolutions for the subjects negatively influenced by overtourism. Additionally, the reader will find out about tourism at the present time.The thesis is divided into two main parts. The first is the theoretical part. It starts with a brief interpretation of the terms relating to tourism and particular classifications of tourism. Thereafter, the factors of tourism are mentioned, because without them tourism could not be realized. Afterwards are mentioned past and future trends in tourism. Subsequently the term overtoursim is described, that is supplemented by its factors. At the end of the theoretical part several cities are introduced, which are being significantly affected by this phenomenon. Besides basic information about the cities, the reader is acquainted with the particular impact on them and how they are struggling to fight it. The second part is theoretical and is focused on tourism in the Liberec region. Initially the tourism regions are introduced on the basis of statistics. It is followed up with groups of tourist attractions: amusement attractions, natural attractions and finally historical and cultural attractions. Each group is briefly introduced, then followed by its statistics of attendance. The thesis continues with an analysis of the effect of tourism in the Liberec region. The analysis consists of the occupancy rate of the local accommodations, the intensity and the density of tourism. Afterwards, the analysis of each group comes after as a whole. Finally, the practical part ends with proposals against the formation of overtourism.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, dopady nadměrného turismu, Liberecký kraj, nadměrný turismus, overtourism, trendy, Fight against overtourism, impact, Liberec region, overtourism, tourism, trends
Citation
ISSN
ISBN