Zákazníky vnímaná hodnota značky Red Bull ve srovnání s vybranými značkami energetických nápojů

Abstract
Tématem práce je zhodnocení hodnoty značky Red Bull vnímané zákazníky v porovnání s vybranými konkurenčními značkami. V teoretické části práce rozlišuje a vymezuje pojmy hodnota zákazníka a hodnota pro zákazníka. Detailněji se zabývá především značkou, jejím členěním na jednotlivé atributy, její hodnotou pro zákazníka a teoretickými přístupy, které ji vymezují. Práce předkládá a popisuje modely tvorby a zvyšování těchto hodnot, s důrazem na zákazníky vnímanou hodnotu značky. Dále je v teoretické části popsána konkurence a konkurenceschopnost, s důrazem na důležitost konkurenčních strategií a předložena jsou teoretická východiska pro jejich formování. Definována je konkurenční výhoda, její význam pro společnost a možné způsoby jejího získání a přidružená rizika. V praktické části práce je charakterizována firma Red Bull, její historie, hospodářské výsledky a marketingové strategie. Výzkum týkající se firmy Red Bull zkoumá identifikovatelnost nápoje Red Bull mezi konkurenčními značkami prostřednictvím slepého chuťového testu a zjišťuje respondenty vnímanou hodnotu značky Red Bull. Shrnuty a kategorizovány jsou nejdůležitější poznatky zjištěny hloubkovými rozhovory s účastníky výzkumu. Poslední část práce porovnává získaná data s již provedenými studiemi a formuluje závěry prostřednictvím diskuze výsledků.
The topic of the thesis is to evaluate the brand value of Red Bull as perceived by customers in comparison with selected competing brands. The theoretical part of the thesis distinguishes and defines the concepts of customer value and value to the customer. It deals in detail with the brand theory, its division into individual attributes, its value to the customers and the theoretical approaches that define it. The thesis presents and describes models of creating and enhancing these values, with an emphasis on the customer based brand equity. Furthermore, the theoretical part describes competition and competitiveness, emphasizing the importance of competitive strategies and presents the theoretical basis for their formation. Competitive advantage, its importance for the company and possible ways of obtaining it, also associated risks are defined. In the practical part of the thesis, there is characterisation of the Red Bull company, its history, economic results and marketing strategies. The research on Red Bull examines the identifiability of Red Bull among competing brands through a blind taste test and investigates the respondents' based brand equity of Red Bull. The most important findings from in-depth interviews with research participants are summarized and categorized. The last part of the thesis compares the data with previously conducted studies and formulates conclusions through a discussion of the results.
Description
Subject(s)
CBBE, energetické nápoje, hodnota zákazníka, konkurenceschopnost, Red Bull, slepý test, vnímaná kvalita, znalost značky, Blind test, brand awareness, CBBE, competitiveness, customer value, energy drinks, perceived value, Red Bull
Citation
ISSN
ISBN