Diagnostika psychomotorického vývoje v mladším školním věku pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo diagnostikovat úroveň psychomotorického vývoje u vybrané skupiny dětí 1. stupně základní školy pomocí testové baterie Bruininks-Oseretsky, 2. verze (BOT-2). U této testové baterie o 53 testových položkách nejsou hodnotící normy pro Českou republiku, proto vyhodnocení psychomotorického vývoje probíhalo dle normativních dat pro německy hovořící geografickou oblast. BOT-2 hodnotí jak celkový motorický projev, tak také jednotlivé 4 kategorie jemné a hrubé motoriky a jejich 8 podkategorií. Testování se zúčastnilo 42 žáků ve věkovém rozmezí od 7 do 11 let. Na základě vyhodnocení všech 53 testových položek dosáhlo 50,00 % žáků průměrné úrovně celkového motorického projevu, podprůměrné úrovně 28,57 % žáků, výrazně podprůměrné úrovně 14,29 % žáků, nadprůměrné úrovně 4,76 % žáků a výrazně nadprůměrné úrovně 2,38 % žáků. Z výsledků také vyplývá, že u 38,10 % žáků by bylo vhodné zařazení pohybové intervence a u dalších 30,95 % by bylo vhodné zařadit pohybovou intervenci v oslabených oblastech motoriky. Zároveň výsledné hodnoty testování poukazují na možný výskyt dyspraxie u 11,90 % žáků.
The aim of this bachelor thesis was to diagnose a level of psychomotor development of a selected group of children in primary school, using the test battery Bruininks Oseretsky, 2nd version (BOT-2). This test battery consisting of 53 test items is not standardized for the Czech Republic, so the evaluation of psychomotor development was done according to German normative data. The BOT-2 evaluates both total motor performance and individual 4 categories of fine and gross motor skills and their 8 subcategories. 42 pupils aged 7 to 11 participated in the testing. Based on the evaluation of all 53 test items, 50,00 % of pupils achieved an average level of an overall motor expression, 28,57 % of pupils resulted below the average, 14,29 % of pupils well below the average, 4,76 % of pupils above the average and 2,38 % of pupils well above the average. The results also show that in case of 38,10 % of pupils it would be appropriate to include movement intervention. Furthermore, it would be convenient to include movement intervention in weakened areas of motor skills in lives of another 30,95 % of pupils. The resulting values also point to the possible occurrence of dyspraxia in case of 11,90 % of pupils.
Description
Subject(s)
Bruininks-Oseretsky test, 2. verze, psychomotorický vývoj, mladší školní věk, Bruininks-Oseretsky test, 2nd Edition, psychomotor development, school age children
Citation
ISSN
ISBN