Identifikace klíčových faktorů úspěchu komunikačních strategií internetových firem

Abstract
Diplomová práce pojednává o komunikačních strategiích vybraných internetových firem a klíčových faktorech úspěšnosti těchto strategií. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická část představuje pojmy e-business, e-commerce a internetová firma, jež zásadním způsobem související s danou problematikou. Dále jsou v teoretické části popsány jednotlivé složky online marketingové strategie. Praktická část představuje výsledky hodnocení, jichž jednotlivé analyzované firmy dosáhly. Základem pro toto hodnocení je analýza jednotlivých parametrů, které jsou zásadní pro online marketingovou strategii internetových firem. Na základě dat získaných při analýze, jsou jednotlivé strategie porovnány, a je vyhodnocena jejich úspěšnost. Pomocí získaných výsledků jsou v práci identifikovány klíčové faktory komunikačních strategií internetových firem.
AnnotationThis master thesis is focused on communication strategies of selected Internet companies and the key factors of their success. The thesis is divided into two parts, theoretical part describes terms e-business, e-commerce and Internet Company, which are related to the problematics focused in the thesis. Individual online marketing tools are also described in the theoretical part of the thesis. The practical part describes the results of evaluation reached by each analyzed company. The basics for this evaluation are the analysis of individual parameters, which are crucial for online marketing strategy of internet companies. Individual strategies are compared, and their success is evaluated based on the acquired data. Key factors of communication strategies of internet companies are identified based on the acquired results.
Description
Subject(s)
komunikační strategie, online marketing, internetová firma, data, marketingové nástroje, communication strategy, online marketing, Internet Company, data, marketing tool
Citation
ISSN
ISBN