Analýza občanské války ve Rwandě - aplikace do výuky zeměpisu

Abstract
Práce pojednává o genocidě ve Rwandě a jejím následném vývoji se zaměřením především na politickou situaci. Od genocidy v roce 1994 se Rwanda stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě a zároveň vykazuje velké zlepšení v ukazatelích lidského rozvoje. Rwanda je tak skvělým příkladem post-konfliktní rekonstrukce. Současně je stát veden vládou jedné strany, která funguje v rámci nominální demokracie s více stranami. Rozvoj se soustředí do velmi malého počtu regionů země, hlasy jsou příležitostně zmanipulované, velké množství moci je soustředěno do několika rukou a neustále probíhá válka, kterou částečně sponzoruje Rwanda. Všechny tyto faktory mají nad sebou ústřední postavu: prezidenta Paula Kagameho. Práce zároveň zkoumá možná východiska řešení konfliktů v Africe a v neposlední řadě pojednává o důležitosti výuky konfliktů na ZŠ.
The thesis discusses the genocide in Rwanda and its subsequent development, focusing primarily on the political situation. Since the 1994 genocide, Rwanda has become one of the fastest growing economies in the world while showing great improvement in human development indicators. Rwanda is thus a great example of post-conflict reconstruction. At the same time, the state is led by a one-party government that operates within a nominal multi-party democracy. Development is concentrated in very few regions of the country, votes are occasionally rigged, large amounts of power are concentrated in a few hands, and there is constant war, partly sponsored by Rwanda. All of these factors have a central figure above them: President Paul Kagame. At the same time, the thesis examines possible solutions to conflicts in Africa and, last but not least, discusses the importance of teaching conflicts in elementary schools.
Description
Subject(s)
Rwanda, Konflikt, Politika, Hutu, Tutsi, Vzdělávání, Kagame
Citation
ISSN
ISBN