Majetková trestná činnost v České Lípě

Title Alternative:Property Criminal Activity in the Town of Ceska Lípa
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Summary: The aim of this thesis is to discuss problems of property criminal activity within the administrative order of the government police of the Czech Republic for the district of Česká Lípa in 2006. The theoretical part specifies the definition of property criminal activity and divides it into several cathegories; it also lists and explains the most commonly occuring property criminal delicts within the administrative order of the above mentioned department. One specific section of the theoretical part applies to prevention of criminal offences and the approach to it in the Czech Republic, the member states of the EU and in the world. This part also deals with a detailed explanation and definition of the criminal offence of theft which was divided according to various criteria and by course of subsections of corresponding laws; the attention is also paid to the problems of groups of property delicts commiting criminals and possible motivation of their behaviour. The practical part of the thesis focuses on verification of two assumptions established in advance and their evaluation. It deals with discussion of presentation of single criminal acts on property criminal activity as a whole and detection of repeatedly commited property criminal activity. The concluding part of the final project summarizes and evaluates all found out facts and the applicability of the thesis for theory and everyday life. The thesis is concluded by the list of suggested precautions.
Resumé: Bakalářská práce se věnovala problematice majetkové trestné činnosti v rámci působnosti obvodního oddělení Policie České republiky v České Lípě za rok 2006. V teoretické části byl vymezen pojem majetkové trestné činnosti a rozdělení do několika skupin. Byly vyjmenovány a vysvětleny jednotlivé majetkové trestné činy nejčastěji se podílející na nápadu trestné činnosti v působnosti Obvodního oddělení. Část teoretické části byla věnována prevenci kriminality a přístup k ní ve světě, státech Evropské unie a České republice. Dále byl podrobněji vysvětlen trestný čin krádež, který byl rozdělen podle různých kritérií a také dle jednotlivých odstavců uvedených v trestním zákoně. Společně s touto problematikou bylo vysvětleno, jaké skupiny pachatelů se majetkových trestných činů dopouštějí a co může být motivem jejich jednání. Praktická část byla zaměřena na ověřování dvou předem stanovených předpokladů a jejich vyhodnocení. Zabývala se zhodnocením podílu jednotlivých trestných činů na celkové majetkové trestné činnosti a zjišťováním, zda dochází k opakovanému páchání majetkové kriminality. V závěru práce byly shrnuty a zhodnoceny všechny zjištěné skutečnosti a přínos práce pro teorii a praxi. Celá práce byla ukončena navrhovanými opatřeními.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 s.
Subject(s)
property criminal activity, prevention of criminality, criminal delict, offender, motive of behaviour, theft, majetková trestná činnost, prevence kriminality, trestný čin, pachatel, motiv jednání, krádež
Citation
ISSN
ISBN