Nácvik lidové písně v mateřské škole formou tvořivých aktivit

Abstract
Bakalářská práce se zabývá lidovou písní a jejím nácvikem v mateřské škole formou tvořivých aktivit. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na specifické rysy předškolního vzdělávání, vývojové zvláštnosti dítěte předškolního věku, jeho vztahu k hudbě a k hudebně pohybovým činnostem. Dále se věnuje obecné charakteristice, historii a významu lidové písně, jejímu přínosu a možnostmi využití v mateřské škole.Obsahem praktické části jsou vytvořené metodické listy pro nácvik lidové písně v mateřské škole formou tvořivých aktivit, jejichž realizace je následně i zhodnocena.
The bachelor's thesis addresses a folk song and its practice through creative activities in kindergarten class. It consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on specific features of preschool education, the developmental irregularities in preschool aged children, their relationship with music and performing arts. Furthermore, it explains general characteristics of a folk song, through its history and significance, and its benefits and usefulness in kindergarten environment.The contents of the practical part include original methodological sheets for practicing folk songs in the form of creative activities, and its implementation which is then evaluated.
Description
Subject(s)
mateřská škola, předškolní věk, hudební činnosti, lidová píseň, nácvik lidové písně, metodické listy, kindergarten, preschool age, musical activities, folk song, practice of folk song, methodological sheets
Citation
ISSN
ISBN