Výchova a vzdělávání dětí s autismem v procesu edukace

Title Alternative:Culturing autists children in process of education
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My Bachelor thesis deals with the education and training of children with autism. Its goal was to characterise life of a family with an autistic child,focusing on school issues,including the characteristics of procedures and methods of educiting these children in school practice. The thesis consists of two key sections. The theoretical part described different disorders within the autism spectrum and upbringing and education in the family and at school,including forms of education and intervention for children with autism. The practical part ascertained through questionnaires and interviews,how time consuming it is for the family to prepare a child with autism spectrum disorder for classes and whether there are any differences in the educational process at different school institutions.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výchovy a vzdělávání dětí s autismem v procesu edukace. Jejím cílem bylo charakterizovat život rodiny s autistickým dítětem se zaměřením na školní problematiku včetně charakteristiky postupů a metod vzdělávání těchto dětí ve školní praxi. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která popisovala jednotlivé poruchy autistického spektra, vzdělávání a výchovu v rodině i ve škole včetně forem vzdělávání a intervence u dětí s autismem. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků a rozhovorů jak časově náročná je pro rodinu příprava dítěte s poruchou autistického spektra na výuku a jestli jsou v jednotlivých školských zařízeních nějaké rozdíly v edukačním procesu.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 78 s, 8 s. obr.příloh
Subject(s)
adaptability, anxiety disorder, deterioration, education, genetic factors, hyper-selective thinking, inclusive education, motivation, pervasive developmental disorders, autism spectrum disorder, segregation, structured programme, visualization, adaptabilita, anxiózní porucha, deteriorace, edukace, genetické faktory, hyperselektivní myšlení, inkluzivní vzdělávání, motivace, pervazivní vývojové poruchy, porucha autistického spektra, segregace, strukturovaný program, vizualizace
Citation
ISSN
ISBN