Kalkulativní úlohy jako nástroj diagnostiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
The Union of czech mathematicians and physicists
Abstract
Cílem článku je ukázat učitelům jednu z možností, jak diagnostikovat znalosti žáků 1. stupně ZŠ v oblasti kalkulativních dovedností. Diagnostika je důležitý prvek formativního hodnocení ve vyučování (nejen) matematice. Pro mnohé překvapivě mohou jako nástroj diagnostiky sloužit i tzv. sloupečkové úlohy. Nabízíme konkrétní způsob diagnostiky, který jsme realizovali s využitím dat z výzkumného projektu, který se zabývá školní neúspěšností v matematice a českém jazyce na 1. stupni ZŠ. Analyzovali jsme řešení deseti kalkulativních úloh, které byly součástí didaktického testu z matematiky. Úlohy v článku charakterizujeme a uvádíme jejich diagnostický potenciál a gradační parametry. u každé úlohy uvádíme počet řešitelů, jejich úspěšnost a všechny chyby, které se v žákovských řešeních objevily. u nejčastějších chyb popisujeme jejich pravděpodobné příčiny a navrhujeme k nim reedukační postupy. Na jednom případu ukazujeme, jak lze některé reedukační postupy formulovat pro konkrétního žáka.
The aim of the article is to show teachers one of the ways to diagnose elementary pupils’ knowledge. Diagnosis is an important element of formative assessment in teaching (not only) mathematics. Surprisingly for many, sets of calculation tasks can also serve as a diagnostic tool. We offer a specific method of diagnosis that we have implemented using data from a research project that focuses on school failure in mathematics and Czech language at the elementary school level. We analysed pupils’ solutions of ten calculation tasks that were part of a mathematics test. In the paper, we characterize the tasks and present their diagnostic potential and grading parameters. For each task, we report the number of solvers, their success rates, and all errors that appeared in their solutions. For the most common errors, we describe their likely causes and suggest re-education procedures. We show how some of the re-education procedures can be applied to a specific case of a pupil.
Description
Subject(s)
aditivní triáda, aditivní kvadriáda, diagnostika řešení žáka, gradační parametry úloh, kalkulativní úloha, modelování čísel, modelování adivních operací, příčina chyby, reedukace
Citation
ISSN
1210-9037
ISBN
Collections