Památky Libereckého kraje a jejich edukační možnosti: hrady Bezděz a Houska

Abstract
Diplomová práce se věnuje edukačním možnostem dvou vybraných památek Libereckého kraje, konkrétně hradu Bezděz - památky v péči Národního památkového ústavu - a hradu Houska - památky v soukromém vlastnictví. Teoretická část práce pokrývá poznatky nutné k pochopení vzniku, fungování a pozitivních dopadů památkové edukace. Zahrnuje proto témata terénní výuky, muzejní edukace a závěrem památkové edukace. Praktická část práce se zabývá popisem obou památek, způsobem jejich prezentování a postojem k edukačním programům pro školy. V závěru práce jsou obsaženy návrhy edukačních programů představující konkrétní aktivity vhodné pro vybrané památky.
This diploma thesis deals with the educational possibilities of two selected monuments of the Liberec Region, specifically Bezděz Castle - a monument in the care of National Heritage Institute - and Houska Castle - a monument in private ownership. The theoretical part covers the knowledge required to understand the origin, functioning and positive effects of heritage education. It therefore includes the topics of outdoor education, museum education and heritage education. The practical part describes two monuments, their way of representation and their attitude towards educational programmes for schools. The thesis concludes with drafts of educational programmes presenting specific activities possibly suitable for the selected monuments.
Description
Subject(s)
Památky, hrady, edukace, památková edukace, exkurze, edukační programy
Citation
ISSN
ISBN