Hodnocení a sebehodnocení v pedagogické koncepci Montessori

Abstract
Cílem diplomové práce je vysvětlit pojmy hodnocení, sebehodnocení, osvětlit jejich vzájemný vztah, přiblížit jejich formy a typy, popsat předpoklady pro jejich postupný rozvoj na prvním stupni základní školy a nastínit význam pro další vývoj člověka.Ráda bych analyzovala problematiku hodnocení, zjistila výhody a nevýhody jednotlivých způsobů hodnocení, důvody pro jejich používaní či omezení ve výchovně vzdělávacím procesu v pedagogické koncepci Marie Montessori. Zajímala jsem se, jaké hodnocení upřednostňují samotné děti a jejich rodiče.
The aim of the thesis is to explain the expressions of evaluation, selfevaluation and their relationship, to show their forms and kinds, describe the ingredients for their gradual development at elementary school and outline its importance for further development of a person.I would like to have analyzed the problems of evaluation, identify the advantages and disadvantages of different methods of evaluation, the reasons for their use or limitations in the educational process in Montessori teaching concept. I wondered what assessment prefer the children themselves and their parents.
Description
Subject(s)
Pedagogická koncepce Montessori, hodnocení, rozvoj sebehodnotících dovedností, Montessori teaching concept, assessment, developing self-assessment skills
Citation
ISSN
ISBN