Management zastupitelnosti a úrovní zaškolení pracovníků

Abstract
Tématem diplomové práce je Management zastupitelnosti a úrovní zaškolení pracovníků. Jako zkoumaný prostor byla zvolena firma Revok s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí (dále jen Revok nebo firma Revok nebo firma), která se řadí mezi malé podniky a plně bude sloužit jako ukázkový příklad. Práce bude vycházet z teorie úzkých míst, od kterých se bude odvíjet potřeba zastupitelnosti a také hodnocení jednotlivých pracovních celků tak, aby pro každý bylo možno vytvořit hodnotící kritéria a dle toho určit možnou zastupitelnost na dané pozici. Zvolená kritéria budou ověřena v praxi na vybraném vzorku zaměstnanců a vyhodnocena. V závěru práce budou shrnuty přínosy a poznatky ohledně zastupitelnosti pro jednotlivé pozice.
The topic of the diploma thesis is the management of substitutability and the level of staff training. The company Revok s.r.o. was chosen as the researched area. - implementation of air conditioning and steel structures (hereinafter Revok or Revok company or company), which is one of the small businesses and will fully serve as an example. The work will be based on the theory of bottlenecks, from which the need for substitutability will be derived, as well as the evaluation of individual work units so that it is possible to create evaluation criteria for each and determine the possible substitutability for a given position. The selected criteria will be verified in practice on a selected sample of employees and evaluated. At the end of the thesis, the benefits and knowledge regarding substitutability for individual positions will be summarized.
Description
Subject(s)
Zastupitelnost, hodnocení, úzké místo, výroba, vzdělávání, Substitutability, evaluation, bottleneck, production, education
Citation
ISSN
ISBN
Collections