Expected net present value – instrument for profitable investment

Title Alternative:Oczekiwana aktualna wartość netto - narzędzie efektywnych inwestycji
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Význam výzkumu, vývoje a inovací si uvědomuje v současné době každý podnikatelský subjekt soupeřící na trhu o konkurenční výhodu. Zde stojí hypotéza: "Společnosti znající metody pro oceňování technologií mají pozitivní ekonomické výsledky". Tento příspěvek je zaměřen především na oblast ekonomiky obnovitelných zdrojů energie, resp. na ocenění vybrané technologie v této oblasti. Nejprve je v úvodu zmíněn proces průmyslového výzkumu a vývoje; následuje výčet možných metod, pomocí kterých lze ocenit různé technologie a v závěrečné části je naznačen konkrétní reálný příklad ocenění projektu malé hydraulické vodní elektrárny. Byla zvolena metoda ENPV (zahrnující rozhodovací strom, pravděpodobnost a čistou současnou hodnotu); v příspěvku jsou uvedeny čtyři možné scénáře. V závěru byl vybrán ekonomicky nejvýhodnější scénář a hypotéza byla potvrzena.
Znaczenie badań, rozwoju i innowacji uświadamia sobie obecnie każdy podmiot gospodarczy walczący na rynku o przewagę konkurencyjną. Tu pojawia się hipoteza: "Spółki znające metody wyceny technologii osiągają pozytywne wyniki ekonomiczne". Niniejszy artykuł koncentruje się przede wszystkim na ekonomice odnawialnych źródeł energii, czyli na wycenie wybranej technologii w tej dziedzinie. Najpierw we wstępie omówiono proces badań przemysłowych i rozwoju, po czym przedstawiono metody, przy pomocy których można wycenić różne technologie a w zakończeniu pokazano konkretny realny przykład wyceny projektu małej elektrowni wodnej. Wybrano metodę oczekiwanej aktualnej wartości netto (obejmującej drzewo decyzyjne, prawdopodobieństwo i aktualną wartość netto). W artykule przedstawiono cztery możliwe scenariusze. W części końcowej wybrany został scenarius najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym, potwierdzający postawioną hipotezę.
Each business entity competing for its competitive advantage on the market is currently aware of the importance of research, development and innovation. The hypothesis states: “The companies knowing methods for technologies´ evaluation are profitable”. This paper is focused mainly on the area of the economy of renewable energy sources, resp. on the valuation of selected technology in this area. First the process of industrial research and development is mentioned in the introduction; the list of possible methods that can be used for various technologies evaluation follows; and in the final part of the paper the specific real case study of the small Hydroelectric Power Plant project valuation is demonstrated. The method of ENPV (including the decision tree, probabilities and net present value) was chosen; four possible scenarios are presented in the paper. Finally the best scenario has been selected and the hypothesis confirmed.
Jedes Unternehmersubjekt, das auf dem Markt einen Konkurrenzvorteil anstrebt, kennt die Bedeutung der Forschung, Entwicklung und Innovationen. Hier gilt die Hypothese: "Die Gesellschaften, die die Methoden für die Bewertung der Technologien kennen, haben positive ökonomische Ergebnisse“. Dieser Beitrag konzentriert sich vor allem auf das Wirtschaftsgebiet der erneuerbaren Energiequellen bzw. auf eine Bewertung bestimmter Technologien auf diesem Gebiet. In der Einleitung wird ein Prozess der Forschung und Entwicklung in der Industrie erwähnt. Dann folgt eine Übersicht über die Methoden, mit Hilfe derer verschiedene Technologien bewertet werden können, und abschließend ein konkretes Bewertungsbeispiel des Projektes eines kleinen Wasserkraftwerkes. Es wurde die Methode des „erwarteten reinen Nettowerts“ ausgewählt. Sie enthält Entscheidungsstruktur, Wahrscheinlichkeit und reinen Nettowert. Im Beispiel werden vier mögliche Szenarien angeführt, dann das ökonomisch vorteilhafteste Szenario ausgewählt und die Hypothese bestätigt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN