Aplikace pro měření metodou digitální holografické interferometrie

Title Alternative:Aplication for digital holographic interferometry measurement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Holografická interferometrie již několik desítek let plní nenahraditelnou úlohu mezi měřicími technikami. Je to univerzální technika, kterou lze adaptovat na velmi širokou škálu různých měření, od deformací těles přes vibrace až po teplotní nebo tlaková rozložení v plynech. Technika se neustále vyvíjí a rozšiřují se i její možné aplikace. Nejprve byly hologramy zaznamenány analogově a následně vyhodnoceny experimentátorem. Později zaznamenané hologramy byly vyhodnoceny počítači a dnes již hologramy mohou být zaznamenány elektronicky pomocí CCD nebo CMOS senzorů a objektová vlna je rekonstruována sofistikovanými algoritmy. V digitální holografické interferometrii jsou vlnová pole porovnána a výsledky zobrazeny. Tento proces od začátku až dokonce je poměrně náročný a vyžaduje desítky různých matematických operací, některé probíhají zcela automaticky a jiné vyžadují zásah operátora. Pro tyto účely byla vytvořena aplikace v prostředí MATLAB GUI zastřešující všechny potřebné operace a navíc vybavená množstvím grafických prvků a nástrojů usnadňujících práci s daty. Vytvořená aplikace splňuje požadavky na ní kladené velmi dobře a výrazně usnadnila, zrychlila provádění celé metody holografické interferometrie.
For several decades, holographic interferometry performs an indispensable role among the measuring techniques. It is an universal technique that can be adapted to a wide range of measurements from deformation measurements through vibrations measurements to the temperature or pressure distribution measurements in gases. Technology is constantly developing as well the holographic measurement. Firstly, holograms were recorded analog and then these holograms were evaluated by the experimenter. Afterwards, the recorded holograms were evaluated by computers and nowadays the hologram can be recorded electronically on the CCD or CMOS array and object wave is reconstructed using sophisticated algorithms. In digital holographic interferometry the wave fields are compared and the results are displayed. This whole process is quite demanding and it requires a lot of different mathematical operations. Some of them proceed automatically and others require an operator intervention. The MATLAB GUI application was developed for this purpose. It contains all the necessary operations and also it is equipped by a number of graphics and other tools to facilitate the work with data. The application meets the requirements very well and greatly facilitates the accelerated implementation of the method of holographic interferometry.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD ROM; rozsah: 81
Subject(s)
digitální holografie, holografická interferometrie, bezkontaktní měření, matlab gui, digital holography, holographic interferometry, contactless measurement, matlab gui
Citation
ISSN
ISBN