Webová aplikace pro time-management on-line výuky

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu vývoje webové aplikace pro efektivní time-management online výuky. V teoretické části se nejprve zaměřuje na specifika online výuky, její historický vývoj a současný stav.V následujících kapitolách pak analyzuje vybrané aplikace pro videokonference a zkoumá jednotlivé vlastnosti webových aplikací, jejich komponentů a prostředků užívaných během jejich vývoje.V rámci praktické části se práce věnuje návrhu aplikace pro zajištění efektivnější komunikace mezi nabídkou online kurzů a zájemci. Dále také realizaci vývoje jejího ukázkového modulu pro správu individuálně vyučovaných hodin. Podrobně rozebírá jednotlivé komponenty tohoto modulu.Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout webovou aplikaci pro time-management online výuky se systémem automatizované komunikace mezi lektorem a studentem propojenou s vybraným nástrojem pro videokonferenční hovory.
This diploma thesis covers the topic of development of a web application focused on effective online education time-management. The theoretical part first delves into the specifics of online education, it's historical development and it's current state.The forthcoming chapters analyse selected videoconference solutions and research the properties of web applications, their components and the means of their development.The main focus of the empirical part of the thesis is the design of a web application which may provide effective means of communication between the supply and the demand of online courses. The design part is followed by the analysis of the process of creation of the selected module from the app, which shall demonstrate the workflow of management of the individually taught courses. The components of said module are thoroughly analysed.The main goal of this diploma thesis is to design a web application for the purposes of online education time-management which utilizes a system of automated communication inbetween the tutor and the student. Said application shall be connected with a selected videocall solution.
Description
Subject(s)
webová aplikace, online výuka, videokonference, time-management, vývoj webových aplikací, PHP, Google API, Gmail API, Google Calendar API, Google Meet, web application, online education, videoconference, time-management, web application development, PHP, Google API, Gmail API, Google Calendar API, Google Meet
Citation
ISSN
ISBN