Anglicismy v projevech českých influencerů

Abstract
Bakalářská práce Anglicismy v projevech českých influencerů zkoumá anglicismy užívané vybranými českými influencery na sociálních sítích. V teoreticko-metodologické části práce jsou vymezeny základní pojmy a východiska práce, tj. co je neologismus a specifičtěji anglicismus, jakou roli hrají v jazyce a proč je důležité je zkoumat, kdo je influencer a jaký podíl má na přejímání anglicismů do jazyka. Klíčovou částí práce je část slovníková, která obsahuje komplexně zpracovaný slovník sestavený ze zkoumaných anglicismů. Slovníková část je uvedena poznámkami ke zpracování slovníku a seznamem užitých zkratek, značek a symbolů. Poslední částí práce je formálně-sémantická analýza přejímaných anglicismů, v níž jsou anglicismy analyzovány z hlediska jejich formální adaptace a sémantické integrace do českého jazykového systému.
Bachelor's thesis Anglicisms in the Discourse of Czech Influencers deals with anglicisms used by selected Czech influencers on social network sites. In the theoretical-methodological part of the thesis, key terms and bases for research are defined, i.e., what is a neologism, and more specifically an anglicism, what is their role in language and why it is important to study them, who are influencers and what part they play in English-Czech word-loaning. The crucial part of the thesis is a dictionary part with a self-made comprehensive dictionary of studied anglicisms. The dictionary part is introduced by notes on the process of creating the dictionary, and a list of abbreviations, marks, and symbols used. The last part of the thesis is a complex formal-semantic analysis of studied anglicisms in which the anglicisms are analysed in terms of their formal adaptation and their semantic integration into the Czech language system.
Description
Subject(s)
anglicismus, influencer, neoanglicismus, neologismus, slovník, sociální síť, anglicisms, dictionary, influencer, neologism, social networking site
Citation
ISSN
ISBN