Návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu

Title Alternative:Design of a security agency information system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato zpráva popisuje návrh informačního systému pro bezpečnostní agenturu. Primárním cílem práce bylo navrhnout protokol pro komunikaci mezi centrálou bezpečnostní agentury a bezpečnostními ústřednami nainstalovanými v jednotlivých hlídaných objektech. Sekundárním cílem bylo správně navrhnout informační systém podle metodiky popsané René Steinem, využívající UML diagramy a textové popisy k těmto diagramům. Součástí práce je i popis realizace celého informačního systému včetně komunikace s bezpečnostními ústřednami. Vlastní realizace již ovšem není součástí práce. Celá zpráva je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole je popsána architektura celého informačního systému, který je pro větší přehlednost rozdělen na vnější a vnitřní část, každá z nich je zde popsána zvlášť. Ve druhé kapitole jsou popsány technologie použité pro návrh a realizaci informačního systému. Jsou to převážně technologie od společnosti Microsoft, neboť autor práce je certifikovaný pro vývoj aplikací za použití těchto technologií a má s nimi již několikaletou zkušenost. Ve třetí kapitole je obsažen návrh protokolu pro komunikaci mezi centrálou bezpečnostní agentury a bezpečnostními ústřednami. Jsou zde uvedeny požadavky na tuto komunikaci, popis komunikace, typy zpráv a schéma šifrování. Ve čtvrté a zároveň nejdelší kapitole je popsán návrh informačního systému zpracovávajícího zprávy přijaté z bezpečnostních ústředen a poskytující další služby zákazníkům a pracovníkům bezpečnostní agentury. Nejprve jsou zde popsány jednotlivé role v systému, následně je zde diagram popisující jednotlivé případy užití v systému a podrobný popis těchto případů. Následují návrhy jednotlivých vrstev informačního systému, které podrobně popisují třídy použité pro zpracování dat a tabulky pro jejich uložení v databázi. V poslední páté kapitole je popsána realizace jednotlivých části informačního systému. Dále je zde nastíněno použití informačního systému pro jednotlivé role uživatelů a jeho srovnání s návrhem.
This report describes a design of information system for security agency. The primary objective of this work was to design a protocol for communication between the central of the security agency and security board installed in the guarded premises. Secondary objective was to correctly design an information system according to the methodology described by René Stein, using UML diagrams and text descriptions of these diagrams. This work includes a description of the implementation of the entire information system, including communications with the security boards. The implementation is not part of the work. Full report is divided into five chapters. In the first chapter there is a description of the architecture of the entire information system, which is for greater clarity divided into inner and outer part, each of which is described here separately. The second chapter describes techniques used for designing and implementing an information system. They are predominantly technologies from Microsoft, because the author of the work is certified for the development of applications using these technologies and has many years of experience with them. The third chapter contains the design of protocol for communication between the central of the security agency and security boards. There are listed the requirements for this communication, a description of communication, message types and encryption scheme. The fourth and longest chapter describes the design of an information system processing messages received from the security boards and providing services for customers and employees of the security agency. At first, there is description of roles in the system and then there is a diagram describing the use cases in the system and a detailed description of these use cases. It is followed by design of various layers of information system, a detail description of the data-processing and data-storage in the database. The last fifth chapter describes the implementation of each part of the information system. There are also outlined the uses of the information system for individual user roles compared with the design.
Description
katedra: MTI; rozsah: 56 s.
Subject(s)
informační systém, bezpečnostní agentura, business analýza, softwarový design, information system, security agency, business analysis, software design
Citation
ISSN
ISBN