Aplikace řešící spolehlivost systémů metodou stromu poruchových stavů (FTA)

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodou stromu poruchových stavů a vytvoření aplikace, která tuto metodu implementuje. Jde o metodu používanou pro ohodnocení spolehlivosti libovolného systému. Práce se zaměřuje na popis a postup metody stromu poruchových stavů. Jsou zde uvedeny krátké rešerše na již existující aplikace. Součástí práce je vytvoření aplikace, která metodu stromu poruchových stavů využívá. Je zde uveden vývoj této aplikace, problémy při vývoji a jejich řešení. V závěru práce jsou uvedeny příklady budoucího možného rozšíření aplikace.
This bachelor thesis deals with the fault tree analysis and the cre-ation of an application that implements this method. This methodis used to evaluate the reliability of any system. The thesis focuseson the description and process of the fault tree analysis. There areshort reviews of existing applications. Part of the thesis deals withcreation of an application that uses the fault tree analysis, pro-blems and their solution during the development. In the end of thethesis are given some examples of future possible extensions to theapplication.
Description
Subject(s)
FTA, strom poruchových stavů, binární rozhodovací diagram, BDD, software, Java, FTA, fault tree analysis, binary decision diagram, BDD, software, Java
Citation
ISSN
ISBN