PREVENCE A PROJEVY ŠIKANY V POROVNÁNÍ 1. a 2. STUPNĚ ZŠ

Title Alternative:A prevention and manifestations of a vexation. A comparison of the first and the second grade of an elementary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with bullying. Victimization is characterized, describes its causes and draws attention to the consequences. It deals with detection, symptoms, investigation strategies, the psychological aspect of aggressor and victim, preventing and addressing bullying of children and youth in schools. In the practical part deals with the manifestations of bullying at selected primary school, their frequencies to both sets and monitors the increasing or decreasing trend. In addition, the mapping models of preventive measures. The data collection for the survey method used was questionnaire survey.
Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou šikany. Šikanování charakterizuje, popisuje jeho příčiny a upozorňuje na důsledky. Zabývá se rozpoznáním, projevy, strategií vyšetřování, psychologickým hlediskem agresora a oběti, prevencí a řešením šikanování dětí a mládeže ve školách. V praktické části se zabývá projevy šikany na vybrané základní škole, jejich frekvencí na obou stupních a sleduje stoupající, či klesající tendenci. Dále pak mapuje modely preventivních opatření. Ke shromažďování dat pro průzkum byla použita metoda dotazníkového šetření.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 69 s., 7s. příloh
Subject(s)
manifestations of bullying, bullying, aggression, aggressor, victim, ostracism, prevention, prevention programs, school pupils, teachers, family, projevy šikanování, šikana, agresivita, agresor, oběť, ostrakismus, prevence, preventivní programy, škola, žáci, učitel, rodina
Citation
ISSN
ISBN