Charakteristika a proměny tratí Frýdlantských okresních drah

Abstract
Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem místních drah na Frýdlantsku. Práce se pokouší charakterizovat tři železniční tratě Frýdlantských okresních drah, které byly postaveny na přelomu 19. a 20. století. Pozornost se zaměřuje především na proměny staničních objektů, které jsou významnými nositeli kulturně-historických a technických hodnot. Část práce se věnuje porovnání tratí Frýdlantských okresních drah s jinými místními drahami, současnému stavu objektů a možnostem dalšího vývoje a využití.
The thesis deals with the formation and development of local railway in the region Frýdlant. The thesis attempts to characterise the three railway lines of Frýdlant´s district railways, which were built at the turn of the 19th and 20th centuries. The focus is mainly on the transformation of station objects, which are important carriers of culture-historical and technical values. Part of the thesis is devoted to comparing the tracks of the Frýdlant´s district railways with other local lanes, the current status of the objects and the possibilities for further development and use.
Description
Subject(s)
železnice, Frýdlantské okresní dráhy, trať, nádraží, stanice, staniční budova, zastávka, skladiště, vodárna, výtopna, čekárna, railway, Frýdlant´s district railways, track, station, station, station building, stop, warehouse, water stop, locomotive shed, waiting room
Citation
ISSN
ISBN