Faktory ovlivňující sebepojetí dítěte na 1. stupni základní školy

Title Alternative:Factors influencing child´s self-concept at primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá problémem sebepojetí v kontextu faktorů ovlivňující osobnost dítěte mladšího školního věku. Zajímalo nás, které determinující faktory se ukáží jako primární, a které mají ve vzájemném interaktivním působení sekundární vliv na sebepojetí dítěte. Ve výzkumu jsou použity metody kvalitativní i kvantitativní. Výsledky jsou zpřesněny a ilustrovány rozhovory s dětmi. Jejich cílem bylo dotknout se jejich subjektivního prožívání, vlastní identity v souvztažnosti všech významných vlivů. Vše je doplněno obrázky, kasuistikami, tabulkami, grafy zajímavých případů. Výzkum potvrdil, že sebepojetí žáka je nejvíce ovlivněno rodinou - primárními vztahy, ve kterých je dítě zakotveno, a ze kterých čerpá základní důvěru v svět a sílu pro následnou autonomii; důležité jsou také přátelské nebo jakkoli emočně významné vztahy s vrstevníky; prostředí, které ho obklopuje. Dále se prokázalo, že všechny faktory spolu více či méně souvisí a vzájemně na sebe působí.
The diploma thesis is concerned with the problem of self concept and it´s determination by factors influencing the character of a primary school pupil. We were focused on clarifying which determinative factors are most important for the developmengt of self-concept, and which are less important. In our research puropose we respect mutual interaction of factors that influence self-concept. In the research we used combination of qualitative and quantitative methods. The data are specified by discussions with children whose aim was to find out their subjective experience, their identity in the correlation of all important impressions. Everything is completed with pictures, case reports, tables and graphs of interesting instances. Our results indicate, that from all interactively influencing factors family has the biggest impact - primary relations which a child is set in and gather the basic trust in the world and the power for subsequent autonomy. Next improtant factors are various emotionally significant relations with peers and the world around the child. It has been proved that all elements relate together and mutually influence each other.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 cd; rozsah: 91 s., 15 s. příloh
Subject(s)
ovlivňující faktory, sebepojetí, dítě mladšího školního věku, dětská kresba, factors influencing self-concept, child in younger school age, child´s drawing
Citation
ISSN
ISBN