Problematika ADHD na SŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá názory učitelů na problematiku ADHD nastřední škole. Teoretická část je zaměřena na učitele, jeho osobnost a vzdělání,žáky s ADHD na střední škole a Individuální výchovný program.V metodologické části je popsán cíl výzkumu, metody tvorby a analýzy dat.V empirické části je vymezen výzkumný vzorek a jsou interpretovány výsledkyšetření. Na závěr jsou vyhodnoceny dílčí cíle a jsou navržena opatření kezlepšení práce se žáky s ADHD
In this diploma thesis, teachers´ opinions on ADHD problematic at a highschool are investigated. A theoretical part is focused on personality andeducation of teacher, pupils with ADHD at the high school and Individualeducational program are described. In methodological part, a research target,methods and data analysis are described. A research sample and results ofinvestigation are described in empirical part. Finally, partial goals are evaluatedand measures are drafted in to improve a handle with ADHD pupils.
Description
Subject(s)
Učitel, střední škola, ADHD, Individuální výchovný plán, dotazník, Teacher, high school, ADHD, Individual educational program, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN