Limity silově momentového řízení v robotice

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá způsoby dokončovacích operací, dále pojednává o robotech a efektorech a porovnává je. Rozebírá způsoby měření sil a momentů. Dalším bodem je komuni- kace mezi robotem UR3 a programem MATLAB. Nakonec byly na robot UR3 navrhnuty a následně vyzkoušeny programy na leštění rovných a oblých ploch.
This bachelor thesis deals with the methods of finishing operations, also discusses robots and effectors and compares them. It discusses methods of measuring forces and moments. Another point is the communication between the UR3 robot and MATLAB. Finally, programs for pol- ishing flat and rounded surfaces were designed and then tested on the UR3 robot.
Description
Subject(s)
FANUC, UR, MATLAB, silově-momentový snímač, leštění
Citation
ISSN
ISBN