Poruchy pozornosti s hyperaktivitou

dc.contributorSluková Květuše, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisorKadavá Jana, PhDr.
dc.contributor.authorVacková, Michaela
dc.contributor.otherSkolitel : 55458 Skrbek Břetislav, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 58654 Kašparová Marie, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 59146 Berndt Michal, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-24
dc.date.defense2015-06-03
dc.date.submitted2014-04-23
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou poruch pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické rovině vysvětluje základní pojmy této oblasti, objasňuje příčiny vzniku ADHD a symptomy, které s touto diagnózou souvisí. Dále popisuje používané diagnostické prostředky a metody práce s dětmi s ADHD. Práce nastiňuje léčbu, léčebná opatření a terapie, které se běžně a úspěšně používají. Opírá se o hlavní výchovné zásady, které je třeba dodržovat při práci s dětmi s touto diagnózou a věnuje se i problematice vzdělávání. Uvádí platné právní předpisy MŠMT ČR, týkající se žáků se specifickými poruchami chování. Také se zabývá správnou komunikací s žáky s hyperaktivitou i vhodnou komunikací s jejich rodiči.V praktické rovině přináší postoje rodičů dětí a učitelů žáků s ADHD. Jsou zde uváděny výsledky provedeného šetření na vzorku respondentů a uvedeno doporučení a názor autorky.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with problems of attention deficit hyperactivity disorder. The theory explains the basic concepts of this area, explains the causes of ADHD and symptoms that are related with this diagnosis. It also describes the use of diagnostic tools and methods of work with children with ADHD. The work outlines the treatment, medical treatment and therapies that are commonly and successfully used. It draws on the main educational principles that must be observed when working with children with this diagnosis and focuses on education issues. Lists the valid legislation the Ministry of Education for learners with specific behavioral problems. It also describes the proper communication with pupils with hyperactivity and appropriate communication with their parents.In practical terms, the attitudes of parents bringing children and teachers of students with ADHD. There are presented the results of the investigation carried out on a sample of respondents giving advice and opinion of the author.en
dc.description.mark
dc.format97 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky 1 , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky 0 , Tabulky , Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.signatureV 106/15 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25650
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonMATĚJČEK, Z., 1995. Dyslexie specifické poruchy čtení. 3. uprav. a rožšíř. vyd. Jinočany: H & H. ISBN 80-85787-27-X
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonNÝVLTOVÁ, V., 2008. Psychopatologie pro speciální pedagogy. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-48-8
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonPOKORNÁ, V., 2010. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-773-2
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonSELIKOWITZ, M., 2000. Dyslexie a jiné poruchy učení. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-7169-773-7
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonSERFONTEIN, G., 1999. Potíže s učením a chováním. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-315-3
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonTRAIN, A., 1997. Specifické poruchy chování a pozornosti. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-131-2
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectHyperkinetické poruchycs
dc.subjectdětics
dc.subjectsyndrom ADHDcs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectžácics
dc.subjectporuchycs
dc.subjectanamnézacs
dc.subjectvýchovné zásadycs
dc.subjectdotazníková šetřenícs
dc.subjectpozorovánícs
dc.subjectHyperkinetic disorderen
dc.subjectchildrenen
dc.subjectADHDen
dc.subjecttreatmenten
dc.subjecteducationen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectpupilsen
dc.subjectdisordersen
dc.subjecthistoryen
dc.subjecteducational principlesen
dc.subjectquestionnairesen
dc.subjectobservationsen
dc.subject.verbisporucha pozornosti spojená s hyperaktivitoucs
dc.subject.verbisattention deficit hyperactivity disorderen
dc.titlePoruchy pozornosti s hyperaktivitoucs
dc.titleAttention Deficit Hyperactivity Disorderen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag30207
local.identifier.verbiskpw06485499
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:09:44cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.michaela.vackova.pdf
Size:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vackova_ved.pdf
Size:
360.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vackova_op.pdf
Size:
335.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
38.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP