Poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou poruch pozornosti s hyperaktivitou. V teoretické rovině vysvětluje základní pojmy této oblasti, objasňuje příčiny vzniku ADHD a symptomy, které s touto diagnózou souvisí. Dále popisuje používané diagnostické prostředky a metody práce s dětmi s ADHD. Práce nastiňuje léčbu, léčebná opatření a terapie, které se běžně a úspěšně používají. Opírá se o hlavní výchovné zásady, které je třeba dodržovat při práci s dětmi s touto diagnózou a věnuje se i problematice vzdělávání. Uvádí platné právní předpisy MŠMT ČR, týkající se žáků se specifickými poruchami chování. Také se zabývá správnou komunikací s žáky s hyperaktivitou i vhodnou komunikací s jejich rodiči.V praktické rovině přináší postoje rodičů dětí a učitelů žáků s ADHD. Jsou zde uváděny výsledky provedeného šetření na vzorku respondentů a uvedeno doporučení a názor autorky.
This thesis deals with problems of attention deficit hyperactivity disorder. The theory explains the basic concepts of this area, explains the causes of ADHD and symptoms that are related with this diagnosis. It also describes the use of diagnostic tools and methods of work with children with ADHD. The work outlines the treatment, medical treatment and therapies that are commonly and successfully used. It draws on the main educational principles that must be observed when working with children with this diagnosis and focuses on education issues. Lists the valid legislation the Ministry of Education for learners with specific behavioral problems. It also describes the proper communication with pupils with hyperactivity and appropriate communication with their parents.In practical terms, the attitudes of parents bringing children and teachers of students with ADHD. There are presented the results of the investigation carried out on a sample of respondents giving advice and opinion of the author.
Description
Subject(s)
Hyperkinetické poruchy, děti, syndrom ADHD, léčba, vzdělávání, legislativa, diagnostika, komunikace, žáci, poruchy, anamnéza, výchovné zásady, dotazníková šetření, pozorování, Hyperkinetic disorder, children, ADHD, treatment, education, legislation, diagnostics, communication, pupils, disorders, history, educational principles, questionnaires, observations
Citation
ISSN
ISBN