Hodnocení konkurenčního postavení vybraných pivovarů

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na otázku konkurenceschopnosti podniků v pivovarském odvětví. Hlavním cílem je analyzovat konkurenční prostředí dvou rozdílných pivovarů a vyhodnotit, jaké faktory mají nejvýznamnější vliv na jejich činnost a zda se od sebe tyto vlivy liší v závislosti na rozdílnostech vybraných pivovarů. Na základě získaných informací je pak zpracován návrh na zlepšení situace podniků. Pro účely bakalářské práce byl vybrán Pivovar Svijany a.s. a trutnovský pivovar Krakonoš spol. s r.o. Teoretická část vychází především z literární rešerše a zabývá se definicí pojmu konkurenceschopnosti, konkurence a konkurenční výhody. Dále popisuje vhodné analýzy makrookolí, mikrookolí a vnitřního prostředí a rovněž charakterizuje jednotlivé konkurenční strategie. V praktické části se autor věnuje vývoji a současnosti výroby piva a charakteristikou vybraných pivovarů. Hlavní část obsahuje PESTLE analýzu, analýzu pěti sil a SWOT analýzu. Tyto analýzy jsou pak následně vyhodnoceny v kontextu s výchozí pozicí pivovarů. Na závěr autor podává návrh na zlepšení konkurenční situace svijanského pivovaru a pivovaru Krakonoš.
This bachelor thesis is focused on the question of the competitiveness of companies in the brewing industry. The main objective is to analyse the competitive environment of two different breweries, evaluate which factors have a significant influence on their activity and find out if these effects vary because of differences between selected breweries. Then there is a proposal to improve the competitiveness of the companies based on the results of the analysis. For the purpose of this thesis Pivovar Svijany a.s. and brewery Krakonoš spol. s.r.o. in Trutnov were chosen. The theoretical part is mainly based on literature review and it deals with the definitions of competitiveness, competition and competitive advantage. It also describes a suitable analysis of the macroenvironment, microenvironment and internal environment and it also describes various competitive strategies.The practical part focuses on the development of beer production and characterization of selected breweries. The main part contains three analyses: PESTLE, five forces and SWOT. These analyses are subsequently evaluated in context with the position of breweries. In conclusion a proposal to improve the competitive situation of the Pivovar Svijany a.s. and Krakonoš spol. s r.o. is presented.
Description
Subject(s)
Konkurenceschopnost, pivovarnictví, konkurence, konkurenční výhoda, PESTLE analýza, analýza pěti sil, SWOT analýza, pivo, Competitiveness, brewing, competition, competitive advantage, PESTLE, five forces, SWOT, beer
Citation
ISSN
ISBN