Založení a řízení komerčního vzdělávacího institutu v České republice

Abstract
Diplomová práce na téma Založení a řízení komerčního vzdělávacího institutu v České republice je zaměřena na založení jazykové školy s právem statní jazykové zkoušky v rámci aktuální legislativy České republiky. Cílem této diplomové práce je vytvořit strategický plán komerční vzdělávací instituce se sídlem v České republice na základě cílových trhů Ruska, Číny a Vietnamu. První část diplomové práce se věnuje literární rešerši, která je zaměřena na teoretická východiska v oblasti strategického řízení. Druhá část se zabývá případovou studií zakládaného podniku. V diplomové práce je podnik analyzován pomocí strategických analýza statisticky zpracovaného dotazníku rozšířeného na cílené trhy. Po analýze jsou autorem navrženy strategie cílových trhů s rekomendačním plánem cen na cílových trzích.
The diploma thesis on the topic Establishment and management of a commercial educational institute in the Czech Republic is focused on the establishment of a language school with the right of state language examination within the current legislation of the Czech Republic. The aim of this thesis is to create a strategic plan for a commercial educational institution based in the Czech Republic based on the target markets of Russia, China and Vietnam. The first part of the diploma thesis is devoted to literary research, which is focused on the theoretical basis in the field of strategic management. The second part deals with a case study of an established company. In the diploma thesis the company analyzed with the help of strategic analyzes and statistically processed questionnaire extended to targeted markets. After the analysis, the author proposed the strategy of target markets with the recommendation of prices in the target markets.
Description
Subject(s)
Rámcový vzdělávací program, CEFR, skimming, strategie diverzifikace, expanzní strategie, Framework educational program, CEFR, skimming, diversification strategies, expansion strategies
Citation
ISSN
ISBN