Matematika v reálném světě - modelová prostředí

Abstract
Bakalářská práce prezentuje způsob, kterým lze matematiku aplikovat do reálnéhoprostředí žáků základní školy. Při zpracování bakalářské práce byla využita formaprojektového vyučování. V první části se věnuji projektu, projektovému vyučování, motivaci,finanční gramotnosti, matematice v reálném prostředí. Další část práce je věnovánasamotnému projektu, který byl určen pro žáky 9. třídy ZŠ. Projekt se zabývá rodinnýmrozpočtem a financemi. Tento projekt měl zábavnou formou upevnit a prohloubit již získanéznalosti žáků v oblasti finanční matematiky. Součástí bakalářské práce je výzkumná část,která obsahuje dotazník, jehož prostřednictvím byla zjišťována nejen úroveň osvojenýchznalostí, ale i skutečnost, zda žáky zaujalo samotné projektové vyučování.
This bachelor thesis presents a way in which mathematics can be applied to the realenvironment of elementary school?s students. During the elaboration of this bachelor thesiswas used a form of project teaching. In the first part I deal with project, project teaching,motivation, financial literacy and mathematics in real environment. Another part of the thesisis dedicated to the project itself, which was designed for students of the 9th grade at theelementary school. The project deals with family budget and family finances. This project wasa fun way how to strengthen and deepen the knowledge gained by students in the field offinancial mathematics. The research part of the bachelor thesis is included, it containsa questionnaire, which not only takes into account the level of knowledge acquired, but alsothe fact whether the students were interested in the project teaching itself.
Description
Subject(s)
projekt, projektové vyučování, motivace, matematika v reálném prostředí, finančnígramotnost, rodinný rozpočet, project, project teaching, motivation, mathematics in real environment, financialliteracy, family budget
Citation
ISSN
ISBN