Jak přežít v divočině

Abstract
Tato práce se zabývá rozvojem vzájemné spolupráce, komunikace, pohybových aktivit a osvojení si znalostí o přírodě, u žáků prvního stupně. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány pojmy dětská hra, škola v přírodě a její historie, dětská přátelství i příroda. V praktické části jsou popsány jednotlivé aktivity a hry, které budou probíhat ve škole v přírodě. Aktivity budou poznávací, pohybové, postřehové.
This work deals with the development of mutual cooperation, communication, physical activities and the acquisition of knowledge about nature in first grade students. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part describes the concepts of children's play, school in nature and its history, children's friendships and nature. The practical part describes the various activities and games that will take place in the school in nature. Activities will be cognitive, physical, perceptual.
Description
Subject(s)
Poznání, příroda, hra, spolupráce, komunikace, socializace, Cognition, nature, game, cooperation, communication, socialization
Citation
ISSN
ISBN
Collections