Výchovné prostředí dětského domova

Title Alternative:Educational Environment in Children's Home
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou výchovného prostředí dětského domova. Jejími cíli bylo porovnat výchovné působení na děti v dětském domově před rokem 1989 a po roce 1989 a popsat prostředí Dětského domova a Školní jídelny Zruč nad Sázavou. Oba cíle byly splněny. Práci tvořily dvě hlavní oblasti. Teoretická část na základě prostudovaných odborných zdrojů a jejich prezentace vymezovala hlavní pojmy týkající se dané problematiky. Objasňovala vliv prostředí a výchovy na dítě, nezastupitelnost rodinného prostředí. Zabývala se problematikou ústavní výchovy, především dětskými domovy. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku, kvalitativní a kvantitativní metody názory 34 pedagogických pracovníků pěti dětských domovů na změnu výchovného působení na děti v dětském domově po roce 1989, na základě prostudované spisové dokumentace popisovala prostředí Dětského domova a Školní jídelny Zruč nad Sázavou. Výsledky průzkumu ukazovaly, že po roce 1989 došlo ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce v dětském domově, ke zlepšení materiálního vybavení a úrovně vzdělání vychovatelů. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat porovnání výchovného prostředí v dětském domově před rokem 1989 a v současnosti.
The Bachelor Thesis dealt with problems of educational atmosphere in children´s home. Its goals were to compare the educational action on children in children´s home before and after the year 1989 and to describe the environment of Children´s Home and School Dining-Room in Zruč nad Sázavou. Both goals were accomplished. The work consisted of two main parts. The theoretical part defined the basic terms concerning these problems on the basis of studying and presentation of technical bibliography. It clarified the effect of environment and education on a child and the necessity of family environment. It focused on problems of institutional care, mainly on the children´s homes. The empirical part by means of questionnaires and qualitative and quantitative methods was trying to find out the opinion of the 34 respondent educationists in five children´s homes about the change of educational action on children in children´s homes after the year 1989; on the basis of local documentation also described and analyzed the atmosphere of Children´s Home and School Dining-Room in Zruč nad Sázavou. The results of research showed that the educational work, the equipment and the educational level of educationist in children´s home became better after 1989. The most beneficial part of the thesis was the comparison of the atmosphere in children´s home before 1989 and presently.
Description
katedra: KSS; rozsah: 79 s., 19 s příloh
Subject(s)
výchova, prostředí, rodina, socializace, deprivace, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, předběžné opatření, ústavní výchova, ochranná výchova, dětský domov, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, education, environment, family, socialization, inanition, child abuse and neglect syndrome, interlocutory judgment, institutional care, protective care, children{\crq}s home, diagnostic institute, children{\crq}s home with school, young offenders' institution, educational care centre
Citation
ISSN
ISBN