Rizikové jevy u žáků základních škol praktických

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rizikovými jevy u žáků základních škol praktických. Cílem práce je charakterizovat a porovnat problematiku výskytu rizikových jevů na dvou základních školách praktických, přičemž jedna ze škol se nachází v sociálně vyloučené lokalitě, a druhá v lokalitě běžné sociálně nevyloučené.Teoretická část vymezuje základní terminologii a definuje vybrané rizikové jevy, způsoby intervence, léčby a prevence. Pozornost je také věnována hlavním činitelům, které ovlivňují vznik rizikových jevů a dále je přiblíženo fungování základních škol praktických, jejich žáků a zajištění prevence na těchto školách.Empirická část představuje výzkum, který byl zaměřený na charakteristiku a porovnání výskytu rizikových jevů na základní škole praktické v sociálně vyloučené lokalitě a na základní škole praktické v lokalitě běžné sociálně nevyloučené. Zvolenými výzkumnými metodami byl dotazník pro učitele a pro žáky a dále obsahová analýza textu, které byly podrobeny dokumenty obou škol vztahující se k zajištění prevence.Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že nejčastějšími rizikovými jevy na vybraných základních školách praktických jsou kouření, užívání alkoholu, experimentování s drogami a delikvence. Při porovnání výsledků výzkumu z obou škol je zřejmé, že na základní škole praktické v sociálně vyloučené lokalitě existuje intenzivnější spolupráce s rodiči na řešení rizikových jevů, prevence je zajištěna méně způsoby, je zde více žáků, kteří kouří, užívají alkohol a experimentují s drogami a méně žáků uvádí, že se setkali se šikanou.
This bachelor thesis concerns risky phenomenons in special needs, primary-schooled children. The aim is to characterize and compare issues concerning the appearance of risky phenomenons in pupils. One of the schools which is introduced is located in a socially excluded locality, while the other finds itself in a common locality one that is not socially excluded.The theoretical part defines basic terminology and specific risky phenomenons through intervention, treatment, and prevention. Attention is given to the main agents which affect the emergence of risky phenomenons and further familiarize the function of special needs primary schools, including its pupils and its strategies of prevention.The empirical part presents research which focuses on characteristics and comparisons between the appearance of risky phenomenons in a special needs primary schools in a socially excluded locality and in that of a school in a common locality. The chosen method of research was a questionairre for teachers and pupils, respectively. A further research method used was a textual analysis of documents concerning strategies of prevention from the two schools.Research results showed that the most common appearances of risky phenomenons are smoking, alcohol usage, experimenting with drugs, and delinquency. When comparing the research results of both schools, it is apparent that the primary school in the socially excluded locality experienced a more intensive cooperation with parents in dealing with risky phenomenons, unlike the school in the common localiy; In the socially excluded locality, there are less options of prevention, more pupils who smoke, consume alcohol, and experiment with drugs. A smaller portion of pupils have claimed to have been victims of bullying, as well.
Description
Subject(s)
intervence, prevence, rizikové jevy, sociálně vyloučená lokalita, základní škola praktická, intervention, prevention, risky phenomenons, socially excluded locality, special needs primary school
Citation
ISSN
ISBN