Rizikové jevy u žáků základních škol praktických

dc.contributor
dc.contributor.advisorJoklíková Hana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPtáčková, Hana
dc.contributor.otherSkolitel : 55445 Šulc Jaroslav, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 63181 Langer Tomáš, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 63261 Hušek Petr, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-04-24
dc.date.defense2015-09-02
dc.date.submitted2014-04-23
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rizikovými jevy u žáků základních škol praktických. Cílem práce je charakterizovat a porovnat problematiku výskytu rizikových jevů na dvou základních školách praktických, přičemž jedna ze škol se nachází v sociálně vyloučené lokalitě, a druhá v lokalitě běžné sociálně nevyloučené.Teoretická část vymezuje základní terminologii a definuje vybrané rizikové jevy, způsoby intervence, léčby a prevence. Pozornost je také věnována hlavním činitelům, které ovlivňují vznik rizikových jevů a dále je přiblíženo fungování základních škol praktických, jejich žáků a zajištění prevence na těchto školách.Empirická část představuje výzkum, který byl zaměřený na charakteristiku a porovnání výskytu rizikových jevů na základní škole praktické v sociálně vyloučené lokalitě a na základní škole praktické v lokalitě běžné sociálně nevyloučené. Zvolenými výzkumnými metodami byl dotazník pro učitele a pro žáky a dále obsahová analýza textu, které byly podrobeny dokumenty obou škol vztahující se k zajištění prevence.Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že nejčastějšími rizikovými jevy na vybraných základních školách praktických jsou kouření, užívání alkoholu, experimentování s drogami a delikvence. Při porovnání výsledků výzkumu z obou škol je zřejmé, že na základní škole praktické v sociálně vyloučené lokalitě existuje intenzivnější spolupráce s rodiči na řešení rizikových jevů, prevence je zajištěna méně způsoby, je zde více žáků, kteří kouří, užívají alkohol a experimentují s drogami a méně žáků uvádí, že se setkali se šikanou.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis concerns risky phenomenons in special needs, primary-schooled children. The aim is to characterize and compare issues concerning the appearance of risky phenomenons in pupils. One of the schools which is introduced is located in a socially excluded locality, while the other finds itself in a common locality one that is not socially excluded.The theoretical part defines basic terminology and specific risky phenomenons through intervention, treatment, and prevention. Attention is given to the main agents which affect the emergence of risky phenomenons and further familiarize the function of special needs primary schools, including its pupils and its strategies of prevention.The empirical part presents research which focuses on characteristics and comparisons between the appearance of risky phenomenons in a special needs primary schools in a socially excluded locality and in that of a school in a common locality. The chosen method of research was a questionairre for teachers and pupils, respectively. A further research method used was a textual analysis of documents concerning strategies of prevention from the two schools.Research results showed that the most common appearances of risky phenomenons are smoking, alcohol usage, experimenting with drugs, and delinquency. When comparing the research results of both schools, it is apparent that the primary school in the socially excluded locality experienced a more intensive cooperation with parents in dealing with risky phenomenons, unlike the school in the common localiy; In the socially excluded locality, there are less options of prevention, more pupils who smoke, consume alcohol, and experiment with drugs. A smaller portion of pupils have claimed to have been victims of bullying, as well.en
dc.description.mark
dc.format81
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky ROM ROM
dc.identifier.signatureV 361/15 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25860
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFISCHER, S., ŠKODA, J., 2009. Sociální patologie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2781-3.
dc.relation.isbasedonKYRIACOU, CH., 2005. Řešení výchovných problémů ve škole. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-945-3.
dc.relation.isbasedonMARTÍNEK, Z., 2010. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedonPOKORNÝ, V., TELCOVÁ, J., TOMKO, A., 2003. Prevence sociálně patologických jevů: Manuál praxe. 3. rozšř. vyd. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky. ISBN 80-86568-04-0.
dc.relation.isbasedonŘÍČAN, P., JANOŠOVÁ, P., 2010. Jak na šikanu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2991-6.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozšř. a přeprac. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-414-4.
dc.relation.isbasedonVALENTA, M., MICHALÍK, J., LEČBYCH, M., aj. 2012. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3829-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectintervencecs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectrizikové jevycs
dc.subjectsociálně vyloučená lokalitacs
dc.subjectzákladní škola praktickács
dc.subjectinterventionen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectrisky phenomenonsen
dc.subjectsocially excluded localityen
dc.subjectspecial needs primary schoolen
dc.subject.verbisrizikové chovánícs
dc.subject.verbiszákladní školy praktickécs
dc.subject.verbisrisk behavioren
dc.subject.verbispractical elemtentary schoolsen
dc.titleRizikové jevy u žáků základních škol praktickýchcs
dc.titleRisky Phenomenons in Special Needs Primary-Schooled Childrenen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.stag30004
local.identifier.verbiskpw06486815
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:06:26cs
local.verbis.studijniprogramKSS Speciální pedagogika/Speciální pedagogika pro vychovatelecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.hana.ptackova.pdf
Size:
1.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ptackova.pdf
Size:
330.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
protokol.pdf
Size:
37.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP