Výuková videa ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1.-3. ročníku ZŠ

Abstract
Magisterská diplomová práce nesoucí název Výuková videa ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v 1.-3. ročníku ZŠ se zabývá vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, tematickými okruhy Lidé kolem nás a Člověk a jeho zdraví a jejich multimediálním zprostředkováním žákům 1.-3. ročníku základních škol.Teoretická část je věnována charakteristice a významu vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, specifikaci žáka mladšího školního věku a využití moderních didaktických pomůcek ve vyučování.Praktická část je zaměřena na tvorbu a ověření souboru výukových videí a metodických listů využitelných v hodinách prvouky nebo v předmětu člověk a jeho svět. Na ověřování se podílelo sedm vyučujících ze tří základních škol. Výzkumné šetření probíhalo za využití strukturovaných rozhovorů s pedagogy a dotazníků pro žáky.
Master's thesis named Educational videos in an educational area 'Man and his World' determined for pupils from 1st to 3rd grade of primary school. The thesis should to educate and mediate for the pupils by a multimedial form about thematical area Man and his World, thematical area Human around us and Man and his health and multimedial mediating to pupils from 1st to 3rd grade of elementary school.The theoretical part is devoted to the characteristics and importance of the educational area Man and his world, the specification of a pupil of a younger school age and the use of modern teaching aids in teaching Practical part of this thesis is focused on creation and verification of a set of educational videos and metodical worksheets, which can be used in classes of natural science or in the subjekt Man and his World. The verification was made by seven teachers of free elementary schools. A research was done by structural dialogues with teachers and questionnaires for a pupils.
Description
Subject(s)
RVP, Člověk a jeho svět, Lidé kolem nás, Člověk a jeho zdraví, žák mladšího školního věku, 1.-3. ročník ZŠ, didaktické prostředky ve vyučování, moderní didaktické pomůcky, výuková videa, metodické listy, strukturovaný rozhovor, dotazník, RVP (Curriculum framework), Man and his World, People around us, Man and his health, younger schoolage 1st to 3rd grade of elementary school, didactical means in education, modern didactical aids, educational videos, metodical worksheets, structural dialogue, questionnaire
Citation
ISSN
ISBN