Vliv koncepce udržitelnosti na finanční výkonnost podniku a její měření

Abstract
Habilitační práce se zabývá problematikou udržitelnosti na mikroekonomické úrovni a jejím vlivem na finanční výkonnost podniků, jakož i přístupy k měření finanční výkonnosti podniků v souvislosti s rozvojem této koncepce. Práce vychází ze soudobého stavu poznání o udržitelném rozvoji a jeho základních principech a též z dosavadních vybraných aplikací koncepce udržitelnosti na úrovni podniků. Jsou zde definovány nové pojmy jako udržitelná hodnota a udržitelná výkonnost podniku. Analýze a diskusi jsou také podrobeny vývojové trendy přístupů k měření a řízení finanční výkonnosti podniků v kontextu udržitelného rozvoje. Cílem práce je přispět k hlubšímu poznání a rozvoji problematiky nejen v rovině teoretické, ale i z hlediska aplikace v podnikové praxi. Práce se podrobněji zabývá měřením udržitelné výkonnosti podniku a ukazateli udržitelné výkonnosti v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. O stavu poznání a aplikaci udržitelnosti ve vybraných oblastech podnikové praxe vypovídají prezentované výsledky vlastní výzkumné práce autorky, jakož i výstupy jiných světových studií, se kterými jsou dosažené výsledky autorčina výzkumu porovnávány. Vliv udržitelnosti na finanční výkonnost podniků testovaný na vzorku podniků působících v České republice nebyl prokázán. Měření a reporting udržitelné výkonnosti podniků se ukazuje být nejednoznačnou záležitostí, která se sice rozvíjí, avšak v mnoha ohledech ještě není zcela dořešena. Habilitační práce svými poznatky ukazuje na další možný budoucí směr vývoje v této oblasti.
This habilitation thesis deals with the issue of sustainability on the microeconomic level and its impact on corporate financial performance. It also deals with the approaches toward measuring corporate financial performance in terms of the evolution of this concept. This paper studies the present state of knowledge on sustainable development and its basic principles, and draws from selected applications of the concept of sustainability on the level of corporations. The thesis defines new terms such as sustainable value and sustainable corporate performance. It also analyzes and discusses development trends in approaches to the measurement and management of corporate financial performance in the wider context of sustainable development. The goal of this habilitation thesis is to contribute to a deeper understanding and development of the problem not only on a theoretical level, but from the perspective of its application in corporate practice. This work deals in greater detail with the measurement of corporate financial performance and indicators of sustainable development in the economic, environmental, and social fields. The state of knowledge and the application of sustainability in selected areas of corporate practice are shown in the presented results of the author’s own research and in outcomes of other international studies, which are compared to the results gained by the author’s research. The impact of sustainability on corporate financial performance, which was tested on a sample of corporations in the Czech Republic, was not documented. Measurement and reporting of corporate financial performance is shown to be a multivalent matter, which is still developing and in many respects has not been properly dealt with. In its findings, this habilitation thesis also points to the further possible direction of progress in this area.
Description
Subject(s)
udržitelnost, finanční výkonnost, udržitelná výkonnost, ukazatele udržitelné výkonnosti, sustainability, financial performance, sustainable performance, sustainable performance indicators
Citation
ISSN
ISBN
Collections