Rok 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Vliv koncepce udržitelnosti na finanční výkonnost podniku a její měření
    Krechovská, Michaela
    Habilitační práce se zabývá problematikou udržitelnosti na mikroekonomické úrovni a jejím vlivem na finanční výkonnost podniků, jakož i přístupy k měření finanční výkonnosti podniků v souvislosti s rozvojem této koncepce. Práce vychází ze soudobého stavu poznání o udržitelném rozvoji a jeho základních principech a též z dosavadních vybraných aplikací koncepce udržitelnosti na úrovni podniků. Jsou zde definovány nové pojmy jako udržitelná hodnota a udržitelná výkonnost podniku. Analýze a diskusi jsou také podrobeny vývojové trendy přístupů k měření a řízení finanční výkonnosti podniků v kontextu udržitelného rozvoje. Cílem práce je přispět k hlubšímu poznání a rozvoji problematiky nejen v rovině teoretické, ale i z hlediska aplikace v podnikové praxi. Práce se podrobněji zabývá měřením udržitelné výkonnosti podniku a ukazateli udržitelné výkonnosti v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. O stavu poznání a aplikaci udržitelnosti ve vybraných oblastech podnikové praxe vypovídají prezentované výsledky vlastní výzkumné práce autorky, jakož i výstupy jiných světových studií, se kterými jsou dosažené výsledky autorčina výzkumu porovnávány. Vliv udržitelnosti na finanční výkonnost podniků testovaný na vzorku podniků působících v České republice nebyl prokázán. Měření a reporting udržitelné výkonnosti podniků se ukazuje být nejednoznačnou záležitostí, která se sice rozvíjí, avšak v mnoha ohledech ještě není zcela dořešena. Habilitační práce svými poznatky ukazuje na další možný budoucí směr vývoje v této oblasti.