Trendy ve vývoji příjmů zaměstnanců firem a zaměstnanců veřejného sektoru v České republice v letech 1995 až 2010

Title Alternative:Trends in Development of Company Emloyees' Incomes and Public Sector Employees' Incomes in Czech Republic during 1995 - 2010
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the development of company and public sector employees? incomes during 1995-2010. Incomes mean wages and fees. The main target is verification of assumption of Czech society polarization. The concept ?society polarization? means growing in size between low and high earnings. The first part pursues theories of distribution. Theories of distribution deal with issues of distribution of yields from company production. The yields are distributed between wages and profit for entrepreneur. The second part of diploma thesis foreshadows issues of labour market in the aspects of economic theory, creation of wage, legal framework of public sector employees? fee. The third part analyzes the development of total volume of wages and fees, the employment effect on the total volume of wages and fees, the average wage, real wage, and the effect of inflation, wage distribution and the development of property incomes. Property incomes can cause society polarization. The analysis results are summarized in the final chapter. These results were got within the economic development in the Czech Republic during 1995-2010. The total volume of wages and fees and average wage has increased. Inflation was the main reason, not the employment. The real wage has decreased because of this fact. The conclusion was created during the study of wage distribution in the Czech Republic in 1995-2010. The wage distribution became more significant. This is the reason (or factor) of Czech society polarisation. The second factor leading to society polarisation, property incomes haven?t yet so considerable importance in the Czech Republic. Property incomes have considerable importance in the other states, for example in Germany. The diploma thesis has achieved the goal in this sense.
Diplomová práce se zabývá vývojem příjmů zaměstnanců firem a zaměstnanců veřejného sektoru v letech 1995 až 2010, tj. mezd a platů. Hlavním cílem je ověření předpokladu, že česká společnost se polarizuje, neboli se zvětšují rozdíly mezi nízkými a vysokými výdělky. První část je věnována teoriím rozdělování. Teorie rozdělování se zabývají problematikou rozdělení výnosů z produkce firmy mezi mzdy a zisk pro podnikatele. Druhá část nastiňuje problematiku trhu práce z hlediska ekonomické teorie, formování mzdy a právní rámec platu. Třetí část práce zkoumá vývoj celkového objemu mezd, vliv zaměstnanosti na objem mezd, průměrnou a reálnou mzdu a vliv inflace, distribuci mezd a vývoj důchodů z vlastnictví, faktoru, který působí na polarizaci společnosti. V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky analýzy v rámci ekonomického vývoje v České republice v časovém rozpětí let 1995 až 2010. Docházelo ke zvyšování mezd a platů, a to jak u jejich celkového objemu, tak u průměrné mzdy. Důvodem byla inflace, nikoliv zaměstnanost. Reálná mzda z tohoto důvodu zaznamenala pokles. Při studiu distribuce mezd se došlo k závěru, že v rámci zkoumané časové řady docházelo k výraznější mzdové diferenciaci, která je jednou z příčin polarizace české společnosti. Druhý důležitý faktor polarizace, důchody z vlastnictví, zatím nemají takový význam v České republice, jako v jiných státech, např. v Německu. V tomto smyslu diplomová práce cíl zcela splnila.
Description
katedra: KEK; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 105 s. (149 697 znaků)
Subject(s)
fee, society polarization, theory of distribution, time series, wage, wage differentiation, wage distribution, časová řada, diferenciace mezd, distribuce mezd, mzda, plat, polarizace společnosti, teorie rozdělování
Citation
ISSN
ISBN