Řízení kvality ve vybraném podniku

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení kvality a vzdělávání metod kvality. Dílčím cílem práce je nastínit možnosti vzdělávání v oblasti kvality, podrobněji se zaměřit na metody kvality a analyzovat současné využití kurzů metod kvality ve společnosti Škoda Auto, a.s. V rešeršní části jsou k dispozici obecné informace týkající se problematiky kvality a vzdělávání. Analytická část se věnuje rozboru vybraného podniku Škoda Auto, a.s. a poskytuje konkrétní informace o možnostech vzdělávání v oblasti kvality a analýze využití kurzů. Následná část se věnuje zhodnocení výsledků pomocí zvolených metod kvality a návrhům opatření, které mohou podpořit oblast řízení kvality v oblasti vzdělávání.
This diploma thesis is focused on the issue of quality management and the education of quality management methods. The partial goal of the thesis is to outline the possibilities of education in the field of quality, to focus in more detail on quality methods and to analyse the current use of quality methods courses in the company Škoda Auto, a.s. The research section provides general information on quality and education. The analytical part is devoted to the analysis of a selected company Škoda Auto, a.s. and provides specific information on training opportunities in quality and analysis of the use of courses. The following part is devoted to the evaluation of results using selected quality methods and proposals for measures that can support the field of quality management in education.
Description
Subject(s)
Diagram příčin a následků, FMEA, Kvalita, Metody měření efektivity vzdělávání, Metody kvality, QMS, Škoda Auto, as, Vzdělávání, Cause and effect diagram, FMEA, Methods of measuring the effectiveness of education, QMS, Quality, Quality Methods, Škoda Auto, as, Training
Citation
ISSN
ISBN